Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:435 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvordan planlegger statsråden i 2013 å fordele særskilte driftsutgifter i barnehagesektoren for de ni angitte formålene under post 231.21, hvor stor del av midlene er planlagt benyttet på hhv. lokale kompetansetiltak for å øke hhv. uformell og formell kompetanse hos de ansatte ute i barnehagene i 2013, og hvor mange assistenter anslår man vil kunne få formell kompetanseheving som barne- og oppvekstarbeider i 2013 som følge av dette?

Begrunnelse

I kunnskapsdepartementets fagproposisjon til statsbudsjettet 2013 er det foreslått bevilget 166,1 mill. kroner på kap. 231 post 21 «Særskilde driftsutgifter», og det er spesifisert ni ulike formål for bruken av midlene:

1. forsking
2. utviklingsarbeid,
3. kartleggingar
4. utgreiingar
5. kompetansetiltak
6. rekrutteringstiltak
7. informasjons- og erfaringsspreiing i barnehagesektoren
8. utviklingsbehov som oppstår gjennom året
9. lønn og administrasjon i departementet og Utdanningsdirektoratet knytte til drift av prosjektet GLØD.

Departementet har tidligere i svar på Høyres budsjettspørsmål 202 av 12.10.2012 angitt at den ekstraordinære satsingen på 20 millioner kroner til en midlertidig ordning med etter- og videreutdanningstiltak for barnehageassistenter som inngår i denne posten, dersom en tar utgangspunkt i eksisterende kompetansehevingstiltak for assistenter som departementet har gode erfaringer med, vil kunne gi et lignende tilbud til nærmere 1 000 personer i form av uformell kompetanseheving og formell kompetanseheving der det avlegges eksamen (15 studiepoeng, ca. 80 timer).
For punktet kompetansetiltak er det i proposisjonen angitt at det i 2011 ble brukt 43 mill. kroner til lokale kompetansetiltak for å øke kompetansen til de ansatte ute i barnehagene. Tilsvarende tall for 2010 er i Prop. 1 S (2011-2012) angitt til 33 mill. kroner.
I tillegg til den etterspurte spesifiseringen av planlagt bruk av midlene foreslått bevilget på kap. 231 post 21 på de ni angitte formålene, ber undertegnede om en nærmere redegjørelse av hvilke beløp som er benyttet til formell kompetanseheving for ansatte ute i barnehagene i hhv. 2010 og 2011, hvor mange ansatte som har fått økt formell kompetanse som barne- og oppvekstarbeider (barne- og ungdomsarbeider) som følge av dette, og hvilken andel av midlene statsråden planlegger brukt til hhv. uformelle og formelle kompetansehevingstiltak i 2013 og hvor mange ansatte man anslår vil få formell kompetanseheving som følge av dette i 2013.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det spørres om hvor stor del av midlene som er planlagt nyttet på lokale kompetansetiltak for å øke hhv. uformell og formell kompetanse hos de ansatte ute i barnehagene i 2013, og hvor mange assistenter man anslår vil kunne få formell kompetanseheving som barne- og ungdomsarbeider som følge av dette i 2013.

Formålet med bevilgningen på kap. 231 post 21 Særskilte driftsutgifter i 2013 er å bidra til å øke kvaliteten i barnehagene gjennom å videreføre satsingen på kompetanse og rekruttering. Kompetansetiltakene vil medvirke til at regjeringens mål om likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager blir nådd og gjøre det lettere for barnehagene å oppfylle formålsparagrafen i barnehagen. Bevilgningen på posten skal også bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom forskning, undersøkelser og kunnskapsoversikter. Som

beskrevet under postomtalen, kan midlene nyttes til forskning, utviklingsarbeid, kartlegginger, utredninger, kompetansetiltak, rekrutteringstiltak, informasjons- og erfaringsspredning i barnehagesektoren og utviklingsbehov som oppstår gjennom året. Deler av bevilgningen dekker utgifter til lønn og administrasjon i departementet og Utdanningsdirektoratet knyttet til drift av prosjektet GLØD. Ofte vil tiltak kunne ivareta flere hensyn på samme tid.

Med dette utgangspunktet kan fordelingen på posten inndeles som følger: Tiltak for kompetanseheving og rekruttering (136 millioner kroner), andre tiltak - herunder styrking av kunnskapsgrunnlaget (30 millioner kroner).

Det kan skilles mellom tiltak som gir formell kompetanseheving og tiltak som ikke gir formell (uformell) kompetanseheving. Formelle kompetansehevingstiltak er tiltak som gir studiepoeng.

Utdanningsdirektoratet fikk overført en rekke oppgaver på barnehageområdet fra 1. januar 2012. Det endelige tildelingsbrevet til direktoratet skal ferdigstilles i slutten av desember. I budsjettet for 2013 er det foreløpig lagt opp til at direktoratet skal få overført rundt 107 millioner kroner på kap. 231 post 21 til lokale kompetansehevende tiltak i barnehage-sektoren. Disse midlene omfatter studieplasser i lederutdanning for styrere, kompetanseheving for assistenter, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, videreutdanning i barnehagepedagogikk, kompetansesatsing i regi av fylkesmennene og andre kompetansehevende tiltak.

Utdanningsdirektoratet vil, etter at de har mottatt tildelingsbrevet for 2013, begynne arbeidet med den endelige fordelingen av kompetansemidler og studieplasser basert på ledig kapasitet i sektoren og etterspørsel etter kompetansehevingstilbud. I direktoratets foreløpige planer er det lagt opp til at rundt 46 millioner kroner av de tildelte 107 millioner kronene vil benyttes til tiltak til formell kompetanseheving. I 2010 og 2011 ble det benyttet hhv. om lag 22 og 39 millioner kroner til tiltak til formell kompetanseheving i barnehagesektoren på kap. 231 og kap. 226.

Representanten Helleland stiller spørsmål om hvor mange som har fått økt formell kompetanse som barne- og ungdomsarbeidere som følge av finansiering over kap. 231 post 21. Det bevilges ikke midler til dette formålet over kap. 231 post 21, men over kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Over kap. 231 post 21 bevilges det midler til andre typer tiltak som blant annet omfatter assistenter. Dette er omtalt over.

Jeg vil for øvrig tilføye at mye av kompetanseutviklingen i barnehagesektoren også skjer gjennom aktivitet som ikke er knyttet til bevilgningene på kap. 231 post 21. Denne kompetanseutviklingen er knyttet til de faste studieplassene ved universiteter og høyskoler som tilbyr ordinær førskolelærerutdanning og arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Videre utdannes det i dag ca. 1600 barne- og ungdomsarbeidere årlig, herav 800 lærlinger og 800 praksiskandidater. Netto økning i antall barne- og ungdomsarbeidere i barnehagesektoren har de siste årene ligget på ca. 800 praksiskandidater. Som det framgår av oversikten, gis det ingen midler fra kap. 231 post 21 til studieplasser for å bli barne- og ungdomsarbeider, da dette er en videregående utdanning som finansieres av den enkelte fylkeskommune.

Det er helt avgjørende å ha god kunnskap om sektoren og over tid utvikle tiltak som er tilpasset de ansattes og barnehagenes behov. Kompetanse vil bli en sentral del i stortingsmeldingen om framtidens barnehage som kommer til våren. Sammen med meldingen vil regjeringen legge fram en helhetlig og kunnskapsbasert kompetansestrategi for alle ansatte i barnehagen. Strategiperioden vil gå fra 2014 – 2020.