Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:438 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan finansministeren opplyse årlige tall for de fire periodiserte tallseriene som rapporteres i tabell 1.9 på side 156 i Meld. St. nr. 1 (2012-2013) Nasjonalbudsjettet 2013?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Vedlagte tabell viser årlige tall for de fire størrelsene som rapporteres i tabell 1.9 på side 156 i Nasjonalbudsjettet 2013 (Meld. St. nr. 1 (2012 – 2013)) slik de forelå og kunne beregnes da nasjonalbudsjettet ble lagt fram. Statistisk sentralbyrå la 20. november fram endelige nasjonalregnskapstall for 2010 og reviderte tall for 2011. De nye tallene viser en noe sterkere utvikling i produktiviteten i 2010, mens anslagene for veksten i 2011 i mindre grad er endret. For Fastlands-Norge er veksten i bruttoproduktet (BNP) per timeverk i 2010 oppjustert med 0,6 prosentenheter sammenliknet med tallene som forelå til Nasjonalbudsjettet 2013 og som er vist i vedlagte tabell.Vedlegg Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før.

Lenke til vedlegget i pdf-format