Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:439 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 14.12.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Det blir i fiskerikretser hevdet at torskestammen er så stor og uttaket har vore og er så lav at det kan føre til en miljøkrise i Barentshavet. Det blir også hevdet at Havforskningsinstituttet er så svakt økonomisk fundamentert at en ikke der heller har nødvendig oversikt.
Vil statsråden gå inn og sjå på desse problemstillingene og sørge for at vi ikkje havner i en krise grunnet manglende kunnskap om torskestammen i Barentshavet?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Vi har i dag en svært god bestandssituasjon for torsken i Barentshavet. Dette skyldes blant annet at vi gjennom flere år har fulgt en fastsatt forvaltningsplan for denne bestanden, i tråd med anbefaling fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Den positive bestandsutviklingen må også ses i sammenheng med et veletablert regime for yngelvern i Barentshavet, samt det vellykkede arbeidet mot ulovlig fiske i området. Så er det også slik at torsken har spredt seg utover et større leveområde i Barentshavet de siste årene, noe som trolig henger sammen med relativt høye temperaturer og store isfrie områder.

Den store torskebestanden i Barentshavet kan således i stor grad tilskrives et møysommelig arbeid og en langsiktig strategi, som har vært godt vitenskapelig fundamentert. Sammen med Russland har vi for 2013 fastsatt torskekvoten til 1 000 000 tonn. Et slikt fangstkvantum vil være det høyeste siden 1974.

Den høye kvoten sammenfaller dessverre med en økonomisk vanskelig situasjon i Europa, som er vårt viktigste marked for torsken. Næringen opplever derfor allerede leveringsvansker og prisfall, og det er mange som mener at kvoten burde vært satt lavere i en slik situasjon.

Så ser vi også at noen er bekymret for at kvoten er satt for lavt, av frykt for at beitepresset fra den store torskebestanden kan medføre uheldige konsekvenser for andre bestander og økosystemet som sådan i Barentshavet. Havforskningsinstituttet gjennomfører årlige tokt for bestandsundersøkelser i Barentshavet, og resultatene fra høstens undersøkelser tyder så langt på at torsken har nok mat.

Når det gjelder kunnskap om interaksjoner mellom ulike bestander og flerbestandsforvaltning, så er det kanskje nettopp i Barentshavet vi er kommet lengst, også i internasjonal sammenheng. Likevel er det nå engang slik for viltlevende fiskebestander, at det kan forekomme store naturlige svingninger for den enkelte bestand og for bestandene seg imellom. Mye skjer på naturens premisser, og vi vil nok aldri kunne ta kontroll over svingningene i et stort økosystem som Barentshavet. Det er imidlertid vår oppgave å sikre bærekraftig høsting og forvalte bestandene best mulig ut fra et godt kunnskapsgrunnlag. Dette har vi utvilsomt mestret i en årrekke når det gjelder bestandene i Barentshavet, og forvaltningen skal selvsagt håndtere dette på en best mulig måte også i fortsettelsen.