Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:440 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 17.12.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I Innst. 132 S (2012-2013) blir det foretatt justeringer i statsbudsjettet for 2013. Blant annet blir kap. 1150, post 73 redusert med 143,7 mill. kroner.
Hva er årsakene til denne nedgangen, og hvordan fordeles reduksjonen på de ulike underpostene?

Begrunnelse

Prognosens fra SLF viser et mindreforbruk, og mindreforbruket kan oppstå på mange ulike måter. Det er viktig å få frem hvilke prosesser som fører til at pristilskuddet reduseres såpass kraftig sammenlignet med budsjettering.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Innst. 132 S (2012-2013) er basert på behandlingen av Prop. 21 S (2012–2013)

”Endringar i statsbudsjettet 2012” under Landbruks- og matdepartementet (nysalderingen). Jeg antar derfor at representanten Flåtten sikter til de foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2012 og ikke 2013. Denne saken ble behandlet av Stortinget den 12. desember, og ble enstemmig vedtatt.

På kapittel 1150 ”Jordbruksavtalen” er post 71 ”Tilskudd til erstatninger med mer” og post 73 ”Pristilskudd” såkalte overslagsbevilgninger. Det vil si at tilskuddssatsene pr. enhet fastsettes i forbindelse med Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret, og forbruket på posten bestemmes av det volumet tilskuddet innvilges til. I budsjettet for 2012 ble det lagt til grunn prognoser for volumene basert på et såkalt normalår. Det vil si at når volumene avviker fra dette, vil forbruket endre seg. I tabellen nedenfor er det vist en detaljert oppstilling av endringer i forbruket på underpostnivå til post 73.

De viktigste årsakene til at forbruket på post 73 blir lavere enn budsjettert i 2012 er følgende:

- Lave kornavlinger og redusert volum til prisnedskriving av norsk korn tilsvarende ca. 75 mill. kroner.

- Lave avlinger i frukt- og potetproduksjonen ga mindre volum som gir redusert distriktstilskudd tilsvarende ca. 24 mill. kroner.

- Mindre produsert volum av storfe og lammekjøtt gir reduserte utbetalinger i distriktstilskudd og grunntilskudd tilsvarende ca. 36 mill. kroner

- Redusert ullkvantum gir ca. 10 mill. kroner lavere tilskuddsutbetalinger

- For melk er det bare små endringer

Post 73 Pristilskudd (mill. kroner)

Underpost Ordning Budsjett 2012 Volum-justering Justert budsjett 2012

73.11 Tilskudd til norsk ull 140,000 -10,100 129,900

73.13 Pristilskudd melk 554,000 -0,400 553,600

73.15 Pristilskudd kjøtt 668,000 -36,150 631,850

73.16 Distriktstilskudd egg 5,700 1,600 7,300

73.17 Distr.- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak 81,700 -24,100 57,600

73.18 Frakttilskudd 318,000 0,000 318,000

73.19 Prisnedskriving korn 445,700 -74,500 371,200

73.20 Tilskudd til matkorn 34,600

73.21 Tilskudd til nedskriving av potetsprit 42,400

Sum 2290,100 -143,650 2146,450

De reduserte bevilgningene på post 73 kan delvis koples til behovet for økte bevilgninger til post 71 ”Tilskudd til erstatninger”. 2011 var et svært vanskelig år for planteproduksjon, med mye nedbør og betydelige avlingstap. Dette medførte store utbetalinger i erstatninger for klimabetingede avlingsskader i planteproduksjonen. Det vesentlige av disse utbetalingene kommer i 2012. Bevilgningen på post 71 er derfor økt med 40 mill. kroner til 110 mill. kroner. I et normalår er forbruket på denne posten ca. 40 mill. kroner.

Alle avvik i volumforutsetningene sammenlignet med budsjettet, vil få konsekvenser for endelig bevilgningsbehov på post 71 og 73.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format