Skriftlig spørsmål fra Inge Hallgeir Solli (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:441 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Inge Hallgeir Solli (V)

Spørsmål

Inge Hallgeir Solli (V): Hvilke erfaringer har statsråden gjort etter at Gjøvikbanen er konkurranseutsatt, og hva er planene for konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen når trafikkavtalens varighet utløper i 2016, med opsjon i 2 år?

Begrunnelse

NSB Gjøvikbanen AS, som er et heleid datterselskap av NSB, har stått for togdriften på strekningen Oslo-Gjøvik siden 2006. Gjøvikbanen er Norges eneste konkurranseutsatte jernbanestrekning, og har opplevd en markant økning i antall reisende og kundetilfredshet siden oppstarten i 2006. Konkurranseutsettingen har gitt et bedre tilbud på Gjøvikbanen, men for å få flere passasjerer må tilbudet forbedres. Kundetilfredsheten økte markant da NSB Gjøvikbanen AS tok over, men den går markant tilbake i perioder med mange innstillinger.
I dag går det tog omtrent hver 2. time på strekningen Oslo-Gjøvik og i tillegg hver 2. time på strekningen Oslo-Jaren. Det går også noen tog til Roa og Hakadal. Banestrekningen har dårlig infrastruktur, og den svingete banen sliter på togmateriellet.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Trafikkavtale om togdriften av Gjøvikbanen ble lagt ut på konkurranse i 2004. Konkurransen ble vunnet av NSBs datterselskap NSB Anbud AS, nå NSB Gjøvikbanen AS. TØIs evalueringsrapport fra 2010 viser gode resultater i form av bedre togtilbud og betydelig lavere driftsutgifter, uten at det har hatt negative virkninger for lønns- og arbeidsforholdene til de ansatte. Hvorvidt de gode resultatene hovedsakelig skyldes at Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt, er mer usikkert. Disse resultatene kan like gjerne tilskrives godt samarbeid på lokalt nivå.

Det er grunn til å stille spørsmål ved om Gjøvikbanen er egnet til å fungere som eksempel for videre konkurranseutsetting av persontransport i Norge. Det er ett sær- trekk ved Gjøvikbanen som gjør at resultater derfra ikke direkte kan overføres til andre banestrekninger. Gjøvikbanen er et endespor der persontransporten kan operere uten for store påvirkninger fra øvrige togtilbud. Utviklingen på Gjøvikbanen fremover vil i stor grad avhenge av tilstanden på infrastrukturen. Jernbanen er et integrert system der utviklingen av togtilbudet må ses i sammenheng med infrastrukturen. Togtransporten er preget av store faste kostnader og virksomheten er derfor avhengig av store og forutsigbare volumer for å oppnå lønnsomhet. Det er derfor selvmotsigende å stykke den opp for å la forskjellige togselskaper konkurrere med hverandre. Norge er et lite land med få innbyggere og oppdeling av et allerede lite volum kan gi en forsterket negativ effekt. I et jernbanemarked med for mange aktører kan det bli vanskelig å se ting i sammenheng. Det kan gi negative konsekvenser for koordineringen av vedlikehold av infrastruktur og togproduksjon.

Når det gjelder planer for Gjøvikbanen ved trafikkavtalens utløp i 2016, vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til dette på et senere tidspunkt. Regjeringen åpner ikke for ytterligere konkurranseutsetting av persontransporttjenester med tog på nåværende tidspunkt.