Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:444 (2012-2013)
Innlevert: 10.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Situasjonen ved rusklinikken Sigma Nord i Tjeldsund er nå slik at institusjonen må permittere ansatte fordi helseforetakene ikke tildeler private institusjoner pasienter som har behov for behandling. Det er fortsatt kø av pasienter som har et øyeblikkelig behov for rusbehandling i hele Norge.
Hva vil statsråden snarest foreta seg for at bl.a. den private klinikken Sigma Nord får tildelt klienter fra helseforetakene til rusbehandling?

Begrunnelse

Sigma Nord tar imot pasienter med alkohol-, narkotika-, medikament- eller blandingsmisbruk.
Klinikken ligger i Tjeldsund i Nordland og har 37 ansatte hvorav flesteparten i hele stillinger.
Sigma Nord har avtale med helseforetakene om drift av behandlingsplasser til 20 alkoholikere (kategori 1), 8 narkomane (kategori 2) og 8 plasser for stabilisering/ bedret livskvalitet (kategori 3). I tillegg har helse foretakene avtale om å kjøpe 3-5 «spot plasser» ved behov.
Sigma Nord Har avtale med HELFO som A institusjon for fristbrudd ved rusbehandling for pasienter over 23 år i hele landet. Dersom pasienter ikke får behandling innen frist skal Sigma Nord kontaktes først, og kan ha inntil 15 pasienter samtidig.
Sigma Nord har i dag bemanning for 55 pasienter, og må nå ned til en bemanning på vel 40 ansatte. Klinikken har i øyeblikket kun 38 pasienter. Dette gir naturlig nok inntektssvikt. Fordi helseforetakene ikke bruker alle avtaleplassene på kategori 1 og 3. Betydelig nedgang fra andre helseforetak grunnet endring i deres rammebetingelser og mulighet til å kjøpe plass. Videre har HELFO avtalen på inntil 15 plasser har til nå i år kun tilført to pasienter.
Sigma Nord møter nå jevnlig henvendelser fra pasienter og deres pårørende om at de ikke får innvilget plass ved institusjonen. Til tross for at de ønsker å benytte seg av fritt sykehusvalg, innvilges ikke dette. Enkelte er også fortvilet fordi de tilbys poliklinisk behandling i stedet for døgnbehandling.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Innledningsvis vil jeg understreke at de private aktørene på rusfeltet – for det meste private ideelle institusjoner – har en sentral plass i det samlede døgntilbudet til rusavhengige innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten. Om lag 60 pst. av den samlede kapasiteten drives av private med avtale med de regionale helseforetakene. De private vil også i fremtiden ha en viktig plass på dette feltet.

Jeg vil understreke at det vil være opp til de regionale helseforetakene selv å bestemme hvilket behov befolkningen i egen helseregion til enhver tid vil ha for spesialisthelsetjenester – i dette tilfellet TSB. Dette ligger innenfor de regionale helseforetakene sitt sørge-for-ansvar, slik det fremgår av spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a.

Det vil følgelig være opp til de regionale helseforetakene å vurdere om de har behov for å kjøpe helsetjenester på områder der de selv ikke har tilstrekkelig kapasitet til å dekke befolkningen i regionen sine behov for spesialisthelsetjenester. Skal de foreta slike kjøp av helsetjenester, må det skje i tråd med gjeldende regelverk for offentlig anskaffelser.

Slik jeg forstår representanten Kristiansen sitt spørsmål, er Sigma Nord i en slik situasjon at den kapasiteten de har avtale med Helse Nord om ikke blir fullt ut benyttet. Helse Nord har gitt en orientering i sakens anledning. Her fremgår det at Helse Nord har inngått en rammeavtale med Sigma Nord. Denne avtalen innebærer at Helse Nord har en ramme for kjøpet, men ingen kjøpsforpliktelse. Denne avtalen utløper i april 2013. Helse Nord opplyser at de hittil i år har benyttet 33 av de 36 plassene i rammeavtalen. Helse Nord har således benyttet et volum tett opp mot taket i rammeavtalen. Det opplyses videre at Helse Nord nå er i en ny prosess for å kjøpe tjenester på dette området av private. Denne prosessen vil etter planen bli gjennomført i løpet av våren 2013. Hva som blir utfallet av en slik prosess vil være for tidlig å si noe om på det nåværende tidspunkt.

I forbindelse med representanten Kristiansen sitt spørsmål har også Helsedirektoratet ved HELFO gitt en orientering i sakens anledning. Her fremgår det at HELFO pasientformidling i 2011 gjennomførte en anbudskonkurranse for kjøp av helsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Konkurransen ble gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Som følge av denne konkurransen har HELFO pasientformidling inngått 15 rammeavtaler innen psykisk helsevern og TSB - der Sigma Nord var en av de som inngikk avtale.

Sigma Nord ble i anbudskonkurransen valgt som leverandør A innen TSB for pasienter over 23 år. I henhold til avtalen som er gjeldende fra 1. januar 2012, skal Sigma Nord ha 15 plasser tilgjengelig for HELFO pasientformidling. I avtalen fremgår det at Sigma Nord kan tilby behandling innen avrusning, stabilisering og utredning, døgnbehandling u/LAR, døgnbehandling m/LAR, soning i institusjon etter § 12 i straffegjennomføringsloven og tilbud for pasienter med dobbeltdiagnoser.

HELFO har videre orientert om at det så langt i 2012 kun er seks fristbrudd innen TSB som er meldt til HELFO. Tre av disse sakene har gått til Sigma Nord i henhold til avtalen. Av disse var det en person som likevel ikke ønsket behandling.

Til orientering er rammeavtalene HELFO inngår om fristbruddsplasser avtaler som ikke gir institusjonen noen garanti for at plassene blir benyttet. Det vil være avhengig av om pasienter selv henvender seg til HELFO ved et fristbrudd. Dette ble understreket av HELFO overfor Sigma Nord og de andre avtalepartene tidlig i anbudskonkurransene og i forhandlingen HELFO hadde med alle tilbyderne før inngåelse av rammeavtalene.