Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:445 (2012-2013)
Innlevert: 10.12.2012
Sendt: 11.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan har statsråden forsikret seg om at rutiner for kasting av sensitivt etterforskningsmateriale foreligger og blir fulgt av politiet, og er det noe statsråden vil gjøre for å forsikre seg om at tilsvarende håndtering av sensitivt materiale fra politiets hånd som i denne saken, ikke skjer igjen?

Begrunnelse

Tillit er fundamentet for politiets virksomhet. Over flere år har det vært en tendens til at borgernes tillit til politiet har gått noe ned. Det er bekymringsfullt.
Forrige uke ble det funnet store mengder sensitivt etterforskningsmateriale ved et avfallsanlegg i Larvik. Navn på mistenkte lå åpent, bilder og lydopptak i forbindelse med etterforskning var beskrevet som innhold på CD-ene.
Dette skal ikke skje, men skjer likevel. En kan naturligvis spørre om det i utgangspunktet er heldig at etterforskningsmateriale kastes. Ofte vil det være viktig og nødvendig materiale dersom domfelte hevder å være utsatt for justismord, ved eventuell gjenopptakelsessbegjæring eller ved bruk til senere etterforskingsskritt med nye teknologiske metoder. Jeg forutsetter at slikt materiale kastes bare i de tilfeller hvor det samme materialet er sikret for oppbevaring på annen måte.
For ordens skyld legges ved en aktuell link: http://www.op.no/nyheter/article6384882.ece

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er en beklagelig svikt når etterforskingsmateriale blir funnet på et avfallsanlegg.

Dokumenter og annet etterforskingsmateriale er omfattet av politiets taushetsplikt slik dette er regulert i straffeprosessloven §§ 61a – 61e, påtaleinstruksen kapittel 3, politiloven § 24 og forvaltningsloven §§ 13 – 13f. Straffeprosessloven § 13d annet ledd fastsetter at «Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal oppbevares på betryggende måte». Det foreligger med andre ord allerede et omfattende regelverk rundt politiets taushetsplikt.

Jeg forutsetter at man lokalt har etablert rutiner som sikrer at taushetsplikten overholdes også i situasjoner hvor det er aktuelt å destruere kopier av sensitivt etterforskingsmateriale.

I forbindelse med en etterforsking og iretteføring av en sak vil også kopier av straffesaksmateriale bli stilt til rådighet for andre aktører slik som forsvarere og bistandsadvokater.

Den saken som det er vist til i begrunnelsen for spørsmålet, er til behandling hos Spesialenheten for politisaker og vil være gjenstand for en påtalemessig avgjørelse. Det foreligger, så langt jeg kjenner til, ennå ikke noen klarlegging av hendelsen eller ansvarsforholdene. Det vil derfor ikke være riktig av meg å kommentere saksforholdet og behovet for eventuelle tiltak på det nåværende tidspunkt.

Når Spesialenhetens etterforsking er gjennomført vil man ha et bedre utgangspunkt for vurdere behov for eventuelle tiltak.