Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:453 (2012-2013)
Innlevert: 11.12.2012
Sendt: 12.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) foreslår regjeringen å øke bevilgningen på kap. 2309 Tilfeldige utgifter med kr. 221 millioner. Jeg ber om en redegjørelse for bruken av denne utgiftsposten i 2011 og hittil i 2012.
Hva er det som gjør at regjeringen øker posten for tilfeldige utgifter, er det en reell situasjon som er analysert, eller er dette en valgkampkasse til bruk for ulike statsråder fremover mot stortingsvalgkampen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: “Det ble det gjort rede for bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter i 2011 og 2012 i Prop. 45 S (2011-2012) Nysaldering av statsbudsjettet 2011, s. 25, og i Prop. 42 S (2012-2013) Ny saldering av statsbudsjettet 2012, s. 30.

Regjeringen fremmet i alt tre tillegg til Prop. 1 S (2012-2013) Statsbudsjettet 2013 (Gul bok 2013). Samlet sett medførte forslagene i tilleggsproposisjonene at det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet for 2013 ble redusert med i alt 221 mill. kroner, når det sees bort fra forslaget om å endre bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. For å holde det oljekorrigerte underskuddet uendret sammenlignet med forslaget i Gul bok 2013 ble det foreslått å øke bevilgningen på kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 221 mill. kroner. Overføringen fra Statens pensjonsfond utland som skal dekke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, blir da som i Gul bok 2013.” Dette er i tråd med vanlig praksis.