Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:455 (2012-2013)
Innlevert: 11.12.2012
Sendt: 12.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det har nylig blitt kjent at politiet ikke har adgang til viktige offentlige registre som passregister og førerkortregister når det er behov for det under politiets etterforskning av straffesaker. En slik tilgang vil lette politiets etterforskning og føre til en raskere oppklaring av straffesaker.
Hvordan vil statsråden sikre at politiet får tilgang til offentlige registre når det er behov for det under etterforskning av straffesaker?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etter at det er påpekt manglende hjemler for politiets praksis med å benytte opplysningene i enkelte forvaltningsregistre ut over det formålet opplysningene er innhentet for, gjennomgår Justis- og beredskapsdepartementet nå politiets tilgang til slike registre med tanke på om det er samsvar mellom rettsreglene og de behov som i praksis gjør seg gjeldende. Jeg vil forsere dette arbeidet vedrørende passregisteret, med sikte på snarest mulig å kunne legge frem en egen sak for Stortinget med forslag til endring av passloven. Jeg vil også ta kontakt med Samferdselsdepartementet om behov for endring av reglene vedrørende førerkortregisteret.