Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:457 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 12.12.2012
Besvart: 27.12.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Varaordføreren i Folldal har gjennom media kommet med alvorlige påstander både om forskjellsbehandling mellom private og offentlige eiere og om en uryddig behandling rundt rensemetoder for avrenning fra Folldal Gruver.
Kan jeg be om at statsråden, i tråd med uttalelser i budsjettdebatten 11.12., beskriver hvordan han vil følge opp saken og gå inn i de påstander som er framkommet med henblikk på å avklare hva som er realiteter i saken og hvordan man skal gjenopprette lokal tillit til prosessen?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg vil vise til mitt svar på spørsmål nr. 1927 til skriftlig besvarelse datert 25. september 2012 om det samme temaet. Som nevnt i mitt forrige svar har Klima- og forurensningsdirektoratet stilt krav om tiltak for å oppnå en kobberkonsentrasjon på 10-15 mikrogram per liter i Folla. Ansvarlig for valg av tiltaksløsning er eier, her Nærings- og handelsdepartementet, som benytter sin fagetat Direktoratet for mineralforvaltning for gjennomføring av tiltak.

Å finne gode og varige løsninger i Folldal sentrum er en krevende prosess. Dette er et svært gammelt gruveområde der forurensede masser er spredd over et stort område i tillegg til en åpen gruve og en besøksgruve. Gruven er et prioritert teknisk/industrielt kulturminne. Kulturminneinteressene setter begrensninger for mulige tiltak, bl.a. flytting av masser. Det gjør det krevende å finne tilfredsstillende løsninger som reduserer avrenningen til vassdraget.

En renseteknisk løsning må tilpasses den enkelte gruve og det er derfor nødvendig å teste aktuelle metoder i et pilotanlegg. Ifølge Nærings- og handelsdepartementet skal det gjennomføres en anbudskonkurranse på nyåret for bygging av et pilotanlegg i 2013. En beslutning om valg av renseteknisk løsning vil etter planen foreligge ved årsskiftet 2013/2014. Dette er en pågående sak der det tar tid å få en varig løsning på plass. Når beslutningen om renseløsning er tatt, vil Klima- og forurensningsdirektoratet komme med en ny frist for oppnåelse av kobberkonsentrasjon i Folla.