Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:462 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Regjeringen har gjort endringer i formueskatten for 2013.
Hvordan er fordelingsvirkningen av endringene for ulike inntektsgrupper?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I 2013 økes bunnfradraget i formuesskatten til 870 000 kroner (1 740 000 kroner for ektepar). I tillegg økes ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom til 50 pst. av anslått markedsverdi.

Tabell 1 viser hvordan endringene i formuesskatten i 2013 fordeler seg på ulike bruttoinntektsgrupper.

Tabell 1 Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt. Endring i formuesskatt i 2013 sammenlignet med lønnsjusterte 2012-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser. Tusen kroner Antall Gjennomsnittlig skatt med lønnsjusterte 2012-regler Gjennomsnittlig endring i skatt med vedtatte 2013-regler

0 - 150 572 000 4 200 0

150 - 200 331 500 12 200 -100

200 - 250 383 300 24 400 -100

250 - 300 368 500 42 700 -100

300 - 350 354 200 62 500 -100

350 - 400 362 200 81 300 -100

400 - 450 354 800 98 600 -100

450 - 500 309 200 115 600 0

500 - 600 433 500 142 200 0

600 - 750 303 300 193 200 0

750 - 1000 192 200 274 400 100

1000 - 2000 137 000 465 000 500

2000 - 3000 13 500 947 000 1 800

3000 og over 8 600 2 378 800 5 300

I alt 4 123 900 102 700 0

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2010. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2013. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format