Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:463 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 20.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Aps Anette Trettebergstuen har i innlegg i Dagbladet 11.12.12 skapt inntrykk av at det ikke er mulig å bevilge seg til flere pasientbehandlinger som medfører flere friske personer. Eventuell økning i friske personer må skyldes mirakler.
Hvor mange ekstra operasjoner forventer regjeringen å få for tilleggsbevilgningen på helse i nysalderingen for 2012, og hvor mange personer vil raskere kunne komme tilbake i arbeid som følge av dette?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Oppdatert prognose for 2012, basert på aktivitetstall t.o.m. andre tertial 2012, indikerer en vekst i aktiviteten på om lag 2,3 prosent mer enn lagt til grunn i aktivitetsbestillingen til de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2012. Som følge av den økte aktiviteten er bevilgningen til innsatsstyrt finansiering økt i 2012, jf. Prop. 22 S (2012-2013) og Innst. 139 S (2012–2013).

Tall for 2011 fra Norsk pasientregister viser at nærmere 1,8 mill. pasienter hadde minst en kontakt med spesialisthelsetjenesten i løpet av 2011. Basert på historiske aktivitetstall i sykehusene kan det anslås at en vekst i aktiviteten på om lag 2,3 prosent mer enn det som er lagt til grunn i aktivitetsbestillingen til de regionale helseforetakene, utgjør om lag 40 000 flere pasienter.

Aktivitetstall viser at det er utført om lag 3 000 flere operasjoner i første og andre tertial 2012 sammenlignet med 2011. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke informasjon om hvor stor andel av denne veksten som er knyttet til tilleggsbevilgningen til helse i nysalderingen for 2012.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke informasjon om de som blir behandlet i spesialisthelsetjenesten er sykmeldte.

Jeg er enig med representanten Trettebergstuen i at ekstra bevilgninger på helsebudsjettet 2013 ikke vil gi en signifikant nedgang i uførepensjonister samme budsjettår. Når det gjelder spørsmål om realistisk budsjettering av sykepenger og uføreytelser så viser jeg til Arbeidsministeren.