Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:465 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Det vises til svar på budsjettspørsmål nr. 766 fra FrP i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 om selskapsskatten. Regjeringen skriver at «En tilordning av selskapskatten på de ulike eierne vil være beregningsteknisk krevende. På nåværende tidspunkt er departementet ikke i stand til å utføre en slik beregning». FrP ønsker fortsatt å få gjort en slik tallfesting.
På hvilket tidspunkt kan Finansdepartementet gjennomføre det?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: En tilordning av selskapsskatten til eierne av selskapene krever en kobling av skatteinformasjon mellom selskapene og selskapenes personlige eiere. Å etablere slike koblinger er krevende, ikke minst på grunn av eierskap som går gjennom flere ledd av selskaper, herunder krysseierskap. Et slikt arbeid vil trolig kunne gjøres av Statistisk sentralbyrå eller andre som har tilgang til de nødvendige datakildene og den nødvendige kompetansen. Hvor raskt en vil kunne få fram resultater vil avhenge av hvor store ressurser som settes inn. Departementet kan derfor ikke nå angi hvor raskt et slikt arbeid kan gjennomføres. Departementet prioriterer ikke å sette inn ressurser på dette. Det pågår imidlertid et mer generelt arbeid med å videreutvikle Statistisk sentralbyrås modellapparat på skatteområdet med sikte på å integrere virksomhetsdelen og den personlige delen av økonomien i større grad. Blant annet er næringseiendom i selskap koblet til skattyter i skattemodellen LOTTE-Skatt. Det er usikkert hvor stor del av selskapsskatten som reelt sett belastes eierne av selskapene. I en liten åpen økonomi vil selskapsskatten under bestemte teoretiske forutsetninger fullt ut bæres av arbeidstakerne. I praksis vil selskapsskatten fordeles mellom kundene, eierne og arbeidstakerne. Empirisk forskning antyder at så mye som 30-50 pst. av selskapsskatten trolig belastes arbeidstakerne. En tilordning av selskapsskatten på eierne vil derfor gi et misvisende bilde.

Jeg vil også peke på at en eventuell tilordning av selskapsskatt i skattelistene til eierne vil skape behov for økt administrasjon og byråkrati.