Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:468 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Bygging av veier er et statlig ansvar, men stadig mer av utbyggingskostnadene dekkes nå av bilistene selv. Likevel blir bomprosjekter organisert som egne selskaper som selv må ordne lånefinansiering av sine prosjekter. Det betyr at rentekostnadene varierer og er til dels høye.
Hvor mye kan bilistene spare dersom bompengeprosjekter får en statlig lånegaranti slik at de kan låne penger billigere, for eksempel til samme rente som den norske stat eller til laveste rente i Oljefondets obligasjonsbeholdning?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Over tid må staten og kommunene finansiere sine utgifter ved skatte- og brukerbetalinger fra innbyggerne eller ved inntekter fra formue. Dette gjelder også for veier, som i dag finansieres dels ved statlige midler, dels ved kommunale og fylkeskommunale midler, og dels ved bompenger. Bompenger brukes der det er vilje og ønske lokalt om å ta i bruk slik finansiering for å forsere utbyggingen av veinettet. Bompengeinnkreving vedtas av Stortinget i hvert enkelt tilfelle. Bompengeselskapene opprettes lokalt og finansierer sitt bidrag til veiprosjekter ved å ta opp lån i markedet. Jeg vil minne om at det har vært bred enighet i Stortinget om prinsippene for bompengefinansiering.

For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av veiprosjekter som vedtas av Stortinget, er det en forutsetning at lokale myndigheter stiller garanti for bompengeselskapets låneopptak. Denne garantien innebærer at bompengeselskapenes lånerente blir lavere enn den ellers ville blitt.

Kommunalbanken gir lån til kommuner og fylkeskommuner, samt til kommunale og interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Kommunalbanken er eid av staten og har den beste internasjonale rating for langsiktige låneopptak (Aaa/AAA). I Norge er det bare staten som har en tilsvarende god rating. Ratingen gjør at banken får gunstige vilkår på sine innlån, som gjør banken i stand til å videreformidle gunstige rentevilkår til kundene.

Kommunalbanken tilbyr samme rente til bompengeselskaper som til kommuner og fylkeskommuner. Kommunalbanken opplyser at renten på nye lån med variabel rente (p.t.-lån) medio desember ligger rundt 2,25 pst. Siden lånene har en kommunal eller fylkeskommunal garanti, vurderes trolig risikoen for mislighold som liten. Statens gjennomsnittlige innlånsrente for kortsiktig opplåning ligger for tiden om lag 0,65 prosentenheter lavere enn Kommunalbankens variable utlånsrente. Forskjellen i rentesatser må bl.a. ses i sammenheng med forskjeller i likviditet for lån lagt ut av henholdsvis staten og Kommunalbanken og med påslag som skal dekke Kommunalbankens administrative kostnader. Slike forhold kan tilsi at bompengeselskapene trolig ikke ville oppnådd like lav rente på sine innlån som staten får på sine, selv om disse lånene ble garantert av staten i stedet for av fylkeskommunen.

Det gir ikke mening å sammenlikne renten på lån til bompengeselskaper med renten på et enkelt papir i Statens pensjonsfond utland sin portefølje. Rente og avkastning vil variere med bl.a. risiko og inflasjon. Ulike aktiva ivaretar ulike hensyn i en samlet investeringsstrategi for fondet, hvor vi sikter mot høy avkastning innenfor en forsvarlig samlet risiko. Den forventede årlige avkastningen i Statens pensjonsfond utland er 4 pst. reelt. Det er på nivå med den anslåtte alternativkostnaden ved statlige infrastrukturinvesteringer. Jeg viser til NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser for en nærmere drøfting.