Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:466 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Det vises til svar på spørsmål nummer 723 fra FrP i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 om formueskattens påvirkning på boligprisene. Regjeringen skriver at «Det vil kreve en nærmere undersøkelse å tallfeste etterspørsels- og prisvirkningene i boligmarkedet av å fjerne formuesskatten. Departementet mener dette ligger utenfor det som kan håndteres i en ordinær spørsmålsrunde til statsbudsjettet.» FrP ønsker fortsatt å få gjort en slik tallfesting.
Hvor raskt kan dette gjennomføres?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det økonomiske modellapparatet som departementet benytter, er ikke egnet til å tallfeste virkninger på boligprisene av å fjerne formuesskatten. Departementet kjenner heller ikke til boligprismodeller hvor formuesskatten inngår som en egen forklaringsfaktor. Sentrale faktorer i empirisk baserte boligprismodeller er typisk rentenivå (nominell rente og realrente etter skatt), størrelsen på arbeidsledigheten, husholdningenes gjeld og disponible inntekt og forventninger om utviklingen i boligprisene.

En analyse av virkningen på boligprisene av å fjerne formuesskatten ville eventuelt måtte gjennomføres av et forskningsmiljø utenfor Finansdepartementet, for eksempel av Statistisk sentralbyrå. Hvor raskt et slikt arbeid eventuelt kunne gjennomføres er usikkert, men ville avhenge av hvor mye ressurser som ble satt inn. Finansdepartementet ønsker ikke å prioritere et slikt arbeid nå.