Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:467 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): En stor del av lånemidler til veiprosjekt, kommunal virksomhet m.m. kommer fra utlandet, selv om de videreformidles av en aktør i Norge.
Kan jeg be om at budsjettspørsmål 724 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 besvares på nytt, der det tallfestes hvor mye av den kapital som er lånt av norske kommuner opprinnelig er lånt fra utenlandske aktører?

Begrunnelse

Det vises til svar på FrPs budsjettspørsmål 724 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013. Departementet skriver at kommunenes lån i all hovedsak er tatt opp i norske kroner. Samtidig vet man at Kommunalbanken får rundt 97 pst. av sin kapital i utlandet. Poenget med spørsmålet var å få oversikt over hvor kapitalen som kommunene låner har sin egentlige opprinnelse.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Kommunene låner i all hovedsak i norske kroner, jf. svar på budsjettspørsmål 724. Om lag 60 pst. av kommunesektorens bruttogjeld er tatt opp i kredittforetak (Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt), hvorav Kommunalbanken står for den største delen.

Kommunalbanken er eid av staten. Banken gir lån til kommuner og fylkeskommuner, samt til kommunale og interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Kommunalbanken opererer på markedsmessige vilkår og skal gi staten avkastning på innskutt kapital. Banken låner nå i vesentlig grad ute i utenlandsk valuta, kurssikrer seg i kronemarkedet og låner ut i norske kroner uten valutakursrisiko. Gjennom kurssikringen trekker banken på andre aktørers vilje til å ta åpne posisjoner i norske kroner. For kommunesektoren har det således liten betydningen hvor Kommunalbanken har sine egne innlån.

Ifølge Kommunalbankens nettsider var bankens innlånsportefølje i juni 2012 sammensatt av bl.a. 34 pst. i japanske yen, 32 pst. i dollar og 5 pst. norske kroner. En fullstendig liste kan lastes ned fra bankens hjemmesider.

www.kommunalbanken.no/media/77500/kbnfacts_09_2012_en.pdf