Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:475 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Dersom en person med formue har 10 millioner kroner i inntekter til å dekke personlig forbruk, på hvilke måter kan vedkommende i dagens skattesystem gjøre seg til en nullskattyter dersom han ikke betaler formueskatt?

Begrunnelse

Det har den siste tiden vært en debatt om formuesskatt og nullskattytere. Det blir hevdet at fjerning av formuesskatten skaper nullskattytere hvor rike folk kan leve lykkelig uten å betale skatt til staten.
Undertegnede mener det er uheldig dersom noen med skatteevne ikke betaler skatt, mens andre med lavere skatteevne må det. Dersom dagens system åpner for at noen med skatteevne kan bli nullskatteytere bør tiltak vurderes for å se på forbedringer i systemet. Det ønskes også i svaret belyst hvilke ytterligere muligheter for folk med skatteevne som åpner seg dersom formuesskatten fjernes.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det legges til grunn at spørsmålet gjelder i hvilken grad det er mulig å unngå å betale personlig inntektsskatt, dvs. bli såkalt nullskattyter, med en inntekt på 10 mill. kroner i en situasjon hvor formuesskatten er avviklet.

En person som utelukkende mottar 10 mill. kroner i utbytte og/eller gevinst på realisering av aksjer, kan i prinsippet unngå all personlig skatt i fravær av formuesskatt. Dette forutsetter at utbyttet og gevinsten er innenfor normalavkastningen på den investerte kapitalen (hvor normalavkastningen er definert ved skjermingsrenten multiplisert med skjermingsgrunnlaget). I dette tilfellet vil skjermingsfradraget i aksjonærmodellen være minst 10 mill. kroner.

Det kan også tenkes at personer som har en positiv disponibel inntekt, likevel kan ha negativ eller null skattepliktig nettoinntekt på grunn av tap ved realisering av aksjer og andre verdipapirer. Tap ved realisasjon vil redusere den skattepliktige nettoinntekten i realisasjonsåret selv om tapet reelt sett kan ha oppstått i tidligere år. Det er da mulig å ha positiv inntekt uten å betale skatt i enkeltår. Dette motsvares imidlertid av at skattepliktig inntekt i tidligere år har vært høyere enn den reelle nettoinntekten var. Er tapet stort i forhold til den løpende inntekten, kan situasjonen med null inntektsskatt vedvare flere år.

De situasjonene som er nevnt over, er uavhengig av formuesskatten. Forskjellen ligger i at selv om inntektsskatten kan bli null, sikrer formuesskatten likevel at personer med store verdier betaler personlig skatt.