Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:480 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Sysselsettingsandelen er relativt høy, men nedadgående.
Dersom man samtidig legger til grunn timetallet hver sysselsatt jobber, hva er regjeringens tall for utviklingen i total arbeidstimer i norsk arbeidslivet?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Sysselsettingsandelen påvirkes av flere forhold. De økonomiske konjunkturene er viktige. Når konjunkturene bedres, øker typisk sysselsettingsandelen. Norsk økonomi har vært i en moderat oppgangskonjunktur i nær to år. Sysselsettingsandelen påvirkes også av demografi. Utviklingen med større andel eldre blant de i arbeidsdyktig alder trekker i retning av noe lavere sysselsettingsandel, da eldre deltar mindre i arbeid enn yngre. Videre har nivået på innvandring betydning. Høy arbeidsinnvandring vil trekke sysselsettingsandelen opp, mens annen innvandring, som familieinnvandring, på kort sikt vil kunne bidra til å redusere sysselsettingsandelen. Sysselsettingsandelen hittil i år (1.-3. kv. 2012) var 69,4 pst. Tilsvarende andel i samme periode i 2011 var 69,1pst.

Så til spørsmålet om timetallet som jobbes. I 2011 var gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 34,3 timer. Det siste året har det vært en liten økning. Samlet antall utførte timeverk har økt i gjennomsnitt med 0,5 prosent per år siden 1970. Ser vi på perioden etter 2005 har veksten vært mer enn tre ganger så stor (1,8 prosent per år). I 2011 ble det utført 3 700 millioner timeverk. Det var 12 prosent mer enn i 2005.