Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:482 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 27.12.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Det vises til FrPs budsjettspørsmål 396 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 hvor EDAG nevnes som eksempel på regjeringens forenklingsarbeid. Dette prosjektet er vel ikke gjennomført per dags dato, og kan således ikke regnes inn som gjennomført forenkling.
Kan statsråden gi svar på status, ikke ambisjoner, hvor faktisk gjennomført forenkling listes opp?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har som mål å redusere næringslivets administrative kostnader som følger av lovpålagte krav med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015.

I Nærings- og handelsdepartementets forenklingsprosjekt føres oversikt over både tiltak som er ferdigstilt og tiltak som er under gjennomføring og som vil gi forenklinger for næringslivet. Dette er tiltak hvor det foreligger budsjetter og konkrete aktiviteter for gjennomføringen. Disse tiltakene regnes med i forenklingsarbeidet.

Det er nå 19 forenklingstiltak som er gjennomført eller under gjennomføring, der det er grunn til å tro at besparelsene i sum kan bli på over 3 milliarder kroner per år for næringslivet. Flere av tiltakene kan i tillegg bidra til betydelige besparelser i forvaltningen. Nærmere anslag på besparelsene foreligger så langt for 6 av tiltakene.

Forenklingstiltak hvor antatte besparelser er beregnet:

- 2 mrd. kroner: Fjerning av revisjonsplikt for små selskaper

- 500 mill. kroner: Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG)

- 200 mill. kroner: Digitalisert bedriftsetablering gjennom Altinn

- 100 mill. kroner: Reduksjon av krav til aksjekapital for selskaper

- 100 mill. kroner: Elektronisk faktura

- 70 mill. kroner: E-skattekort

Forenklingstiltak hvor antatte besparelser ikke er beregnet:

- Forenklinger i bokføringsloven og verdipapirhandelloven

- Elektronisk innmelding av sykefravær

- Forenkling og harmonisering av tollsatser

- Forenklet omgjøring fra NUF til AS

- Oppheving av vei- og banefritaket i merverdiavgiftsloven

- Oppheving av reglene om korreksjonsinntekt

- Elektronisk levering av omsetningsoppgaven

- Nye mer helhetlige HMS-forskrifter

- Forskriftsforenkling innen fiskeri (fra seks til en)

- Forenklinger i signeringskravene til Enhets- og Foretaksregisteret

- Digitalisering av statlige skjemaer, søknader og rapporter

- Gjennomgang av forvaltningsreglene på Skatteetatens område

- Samordning av vedleggskrav