Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:488 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I dag kan mange «fjerne» sin skattemessige formue ved å investere pengene i boligmarkedet, da boliger skattemessig verdsettes langt under markedspris.
Hvor mange skattytere eier mer enn én bolig i 2012, og hvor mange av disse anslår regjeringen at eierne ikke disponerer til daglig bolig?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Blant bosatte personer 17 år og eldre anslås det at om lag 307 500 personer eier en sekundærbolig i 2012. I dette tallet inngår ikke sekundærboliger som eies via selskap. Skattyter kan bare ha én primærbolig. Som primærbolig regnes i utgangspunktet boligen der skattyter har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Sekundærbolig er all annen boligeiendom som er omfattet av den nye metoden for formuesverdsetting. Beregningen er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2010. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2012. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.