Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:490 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av kulturminister Hadia Tajik

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I dag kan staten bidra maks 1/3 av kapitalinvesteringene ved bygging av nye kulturbygg.
Hva er antatt proveny de neste 5 år dersom staten endrer prinsipp og dekker inntil ½ eller 2/3 av kulturbygginvesteringer?

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Jeg tolker spørsmålet slik at det relaterer seg til statsbudsjettets kapittel 320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale kulturbygg. I tilknytning til denne posten er det presisert i budsjettproposisjonen at ”Hovedregelen vil være at den maksimale tilskuddsandelen er 1/3 …”, jf. Prop. 1 S (2012-2013), side 69. I praksis vil den statlige finansieringsandelen for kulturbygg variere betydelig; dersom det eksempelvis er tale om bygg for en institusjon der staten er eneste driftstilskuddsyter, vil det statlige investeringstilskuddet vanligvis utgjøre en langt større brøkdel.

Bruken av begrepet ”proveny” gjør spørsmålet litt uklart. Proveny defineres som inntekt, utbytte eller gevinst. Dersom staten skulle ha økt sin relative tilskuddsandel til kulturbygg, ville dette ha påført staten økte utgifter eller kostnader, ikke proveny.

Ettersom det er umulig å spekulere i hvilke nye kulturbyggprosjekter som det vil være aktuelt for staten å medvirke til finansieringen av de kommende fem år, vil det eneste mulige utgangspunkt være å basere et regneeksempel på de prosjektene som Stortinget allerede har besluttet at staten skal involvere seg i, jf. tabell side 70 i Prop. 1 S (2012-2013).

Stortinget har lagt til grunn en statlig medvirkning på 1 148,8 mill. kroner til 13 prosjekter som representerer en samlet investeringskostnad på om lag 4,5 mrd. kroner.

For 2013 har Stortinget sluttet seg til et tilskudd på til sammen 188,5 mill. kroner og det er tidligere bevilget 663, 8 mill. kroner til de samme tiltakene. Dersom resttilskuddene fordeles jevnt på de påfølgende fire budsjettår, vil dette for de allerede igangsatte prosjektene innebære en statlig utgift på 118,8 mill. kroner per år i perioden 2014-2017.

Dersom statens medvirkning skulle ha blitt oppjustert til ½ av kostnadsrammene for disse prosjektene, ville staten ha måttet forplikte seg til et samlet tilskudd på 2 226 mill. kroner, og det årlige tilskuddet de neste fire år ville ved jevn periodisering ha blitt 388 mill. kroner.

Dersom statens medvirkning skulle ha blitt endret til 2/3 av kostnadsrammen, ville staten ha måttet forplikte seg til et tilskudd på 2 968 mill. kroner, og det årlige tilskuddet de neste fire år ville ved jevn periodisering ha blitt 574 mill. kroner.