Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:499 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til anslagsendringene for dagpenger omtalt på side 13 i Prop. 42 S, også omtalt på side 10 i Prop. 29 S under Arbeidsdepartementet om ny saldering av statsbudsjettet for 2012 der regjeringen kutter i dagpenger med 504 mill. kr.
Hvor mye av dette man kan forvente også gjenspeiles i 2013-budsjettet utover det regjeringen allerede har lagt til grunn?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Utbetalingen av dagpenger bestemmes av antall dagpengemottakere og av hvor mye hver enkelt dagpengemottaker mottar i stønad. I Revidert nasjonalbudsjett 2012 ble bevilgningen til dagpenger i 2012 anslått til 10 504 mill. kroner, jf. Prop. 111 S (2011-2012). Ved nysalderingen av statsbudsjettet for 2012 er bevilgningen for dagpenger foreslått redusert til 10 000 mill. kroner, jf. Prop. 42 S (2012-2013).

I statsbudsjettet for 2013 ble bevilgningen for dagpenger i 2013 anslått til 11 300 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2012-2013). Dette anslaget bygger på utviklingen i arbeidsmarkedet etter Revidert nasjonalbudsjett 2012 og fram til framleggelsen av statsbudsjettet for 2013. Regjeringen vil vurdere dagpengebevilgningen for 2013 på nytt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013 i lys av den informasjonen som da foreligger om situasjonen i arbeidsmarkedet.