Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:502 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil statsråden på bakgrunn av de nye forskningsresultatene fra Gassnova om helsevirkninger av aminteknologi sørge for raskere fremdrift i arbeidet med fullskala CO2-fangst og lagring på Mongstad?

Begrunnelse

12. desember 2012 offentliggjorde Gassnova i samarbeid med Statoil resultatene av et omfattende forskningsarbeid som har til hensikt å øke kunnskapen om aminer og deres nedbrytningsprodukter. Resultatene viser at aminutslippene er ikke så skadelige som først antatt. Det har blitt utviklet et sett med målemetoder som kan avklare om leverandørenes aminteknologi er trygg.
Gjennom CLIMIT-programmet, CO2 Technology Centre Mongstad og fullskalaprosjektet på Mongstad har mulige helse- og miljømessige effekter blitt undersøkt. Forskningen har lagt spesiell vekt på å undersøke egenskapene til nitrosaminer og nitraminer. Det er nå optimisme og tro på at det er mulig å få frem aminteknologier som ikke vil være til skade for mennesker og miljø. Nå er det er imidlertid opp til hver enkelt leverandør av teknologi å dokumentere at deres aminblanding og teknologiske løsning kvalifiserer seg.
Våren 2011, da regjeringen vedtok ytterligere utsettelse av investeringsbeslutningen for fullskalaprosjektet på Mongstad, understreket både miljøvernministeren og olje- og energiministeren at det ville være aktuelt med raskere fremdrift dersom aminteknologien ble "friskmeldt".
Sitat miljøvernminister Erik Solheim fra Stortingets spontanspørretime 9. mars 2011:

"Hvis vi kan friskmelde disse teknologiene raskere, betyr det også at vi kan starte tidligere enn 2016. 2016 er jo ikke et mål, 2016 er den siste datoen for når man kan ta en slik beslutning. Den kan tas tidligere hvis disse teknologiene tidligere kan friskmeldes, og det burde være en god nyhet."

Sitat olje- og energiminister Ola Borten Moe fra debatt om Meld. St. 9 (2010–2011) Fullskala CO2-håndtering i Stortinget 12. april 2011:

"Teknologikvalifiseringen er anslått til å vare i opptil tre år og prosjekteringsfasen til å vare i rundt to år. Dette tilsier at vi med dagens informasjon kan legge fram et samlet beslutningsgrunnlag for Stortinget senest i 2016. Hvis en fangstteknologi blir tilstrekkelig kvalifisert tidligere, vil dette kunne bidra til en raskere framdrift."

"For å gjøre det helt klart: Vi anslår at teknologikvalifiseringsløpet kommer til å ta tre år. Hvis det tar kortere tid, så er det til glede for prosjektet og vil muliggjøre en kjappere realisering."

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det arbeidet som er gjort knyttet til aminteknologi og helse- og miljøeffekter har gitt økt forståelse for hva som skjer når aminer slippes ut i atmosfæren. I Norge er dette forskningsarbeidet først og fremst blitt gjennomført under CLIMIT-programmet, ved TCM og i forbindelse med planleggingsarbeidet for fullskalaprosjektet på Mongstad. Gassnova SF presenterte resultater fra det gjennomførte forskningsarbeidet på en konferanse i Japan i november i år.

Resultatene er positive og et viktig bidrag til utviklingen av CO2-håndtering som et klimatiltak. Det har blant annet, som representanten viser til, blitt utviklet et sett med målemetoder. Kunnskapen og resultatene som har fremkommet er nødvendige for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at aminteknologien kan tas i bruk uten uønskede helse- og miljøeffekter. Basert på dette arbeidet har fullskalaprosjektet gått videre med å vurdere de enkelte leverandørenes fangstteknologier nærmere. Ved siden av helse- og miljøeffekter omfatter teknologikvalifiseringen også en kartlegging av blant annet energieffektivitet, fangstgrad og oppskaleringsforhold, jf. Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering. Fasen med teknologikvalifisering og teknologivalg er anslått å vare frem til og med første halvår 2014. Jeg har ikke mottatt informasjon om at det nå er grunnlag for å gjennomføre det arbeidet raskere. De positive resultatene vi nå har oppnådd gjennom CLIMIT, TCM og det pågående planleggingsarbeidet med fullskala har bidratt til nødvendig fremdrift for å kunne presentere et gjennomarbeidet og kvalitetssikret investeringsunderlag for Stortinget senest innen utløpet av 2016.