Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:507 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 20.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Den 60 år gamle rullebanen i Bodø ble i fjor reparert hele 750 ganger. Daglig oppdages det løse betongdeler på rullebanen. Dagens tilstand på rullebanen betegnes som alvorlig og kan i verste fall bidra til flyhavari. Siden 2004 har det kostet en halv milliard å holde rullebanen i Bodø i forsvarlig tilstand.
Vil statsråden nå bidra til å utvikle en sikker og fremtidsrettet rullebane i Bodø og vil statsråden ta initiativ til et spleiselag som kan finansiere en rullebaneløsning etter Bodø Kommunes anbefalte S II modell?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Bodø lufthavn er en militær lufthavn med sivil sektor. Forsvaret er eier og har ansvar for investering, drift og vedlikehold av rullebanen og hoveddelen av taksebanene. Forsvaret innehar også den nødvendige operative godkjenningen fra Luftfartstilsynet. Avinor har ansvaret for terminalen og oppstillingsplassene knyttet til denne.

Hovedrullebanen ble sist renovert i 2000. Luftfartstilsynets revisjon i 2010 avdekket avvik på hovedrullebanens overflate. Det ble i 2011 og 2012 iverksatt større tiltak på hovedrullebanen med påløpte kostnader i prosjektet på ca. 15,7 mill. kroner i 2011 og ca. 16,8 mill. kroner i 2012 (oppdatert pr. 31. oktober 2012). I tillegg kommer midler brukt over ordinære vedlikeholdsbudsjetter. Totalt ble det brukt ca. kr 25 mill. kr i tiltak på hovedrullebanen i 2011. Det er i tillegg igangsatt tiltak på sikkerhetsområdet. Banens hoveddekke har behov for oppgradering. Et prosjekt for reasfaltering av hovedrullebanen og et prosjekt for gjennomføring av øvrige tiltak som er nødvendige for å utbedre mangler på sikkerhetsområder er under planlegging. Forsvarsdepartementet vil ta stilling til disse prosjektene når prosjektdokumentasjonen er ferdigstilt. Denne forventes å foreligge våren 2013. Ved gjennomføring av disse prosjektene sikres det at rullebanen innehar en forsvarlig tilstand.

Det gjennomføres, i tillegg til daglig/ukentlig inspeksjon fra brannstasjon, visuelle tilstandskontroller ukentlig med ca. ¼ av hovedrullebanen – dvs. at hele hovedrullebanen besiktiges hver måned.

Som kjent er Ørland valgt som base for Forsvarets nye kampfly. Dette betyr at Bodø lufthavn vil bli en sivil lufthavn når Forsvaret trekker seg ut, og at Avinor vil overta hele ansvaret for lufthavnen. Spørsmål rundt den videre utviklingen av Bodø lufthavn vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014–2023 som skal legges fram våren 2013.

Dette svaret er utarbeidet i samarbeid med forsvarsministeren.