Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:517 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 17.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Jeg viser til tabell 2 i statsrådens svar på budsjettspørsmål 722 a) fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Av denne tabellen går det frem at det vil bli 10 300 nye nullskattytere i gruppen med nettoformue mellom 0 og 500.000 kroner. Dette er et formuenivå som er under dagens bunnfradrag.
Hvorfor blir de "nye" nullskattytere i denne inntektsgruppen når de med sin lave formue ikke skal betale formuesskatt etter dagens regler?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det anslås at om lag 32 100 personer vil gå fra å betale formuesskatt til ikke å betale direkte skatt i det hele tatt dersom formuesskatten fjernes. Som representant Solvik-Olsen er inne på, anslår departementet at 10 300 av disse personene har en mindre personlig nettoformue enn 500 000 kroner.

Bunnfradraget i 2013 vil være 870 000 kroner for enslige og samboere og 1 740 000 kroner for ektepar. Ektepar lignes felles for begges formue. Etter at formuesskatten er beregnet for ektepar, vil formuesskatten fordeles forholdsvis på hver ektefelle ut fra størrelsen på nettoformuen. En person med nettoformue under 500 000 kroner kan følgelig stå oppført med formuesskatt så lenge ekteparets samlede nettoformue overstiger 1 740 000 kroner. Dette er årsaken til at en del personer med nettoformue under 500 000 kroner står oppført med formuesskatt.