Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:519 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 17.12.2012
Besvart: 11.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): HV er en desentralisert forsvarsgren som er avhengig av mange tusen personer utfører oppdrag av kortere eller lengre varighet. Dessverre kan det synes som om HV-personell kan være i en utsatt posisjon hvis de blir skadet og ikke får erstatning hvis de blir skadet eller blir uføre.
Hva vil statsråden gjøre for å gi HV-personell trygghet for at de får erstatning når uhellet er ute?

Begrunnelse

Heimevernet er den personellmessig tyngste forsvarsgrenen i Norge, med en god lokal forankring og en viktig del av vårt totalforsvar. HV utgjør en viktig bestanddel av vårt forsvar. Denne forsvarsgrenen er avhengig av personell som kan improvisere, tilpasse og overvinne situasjoner og hendelser, og løse oppdrag for å sikre vitale samfunnsinteresser. Dette så vi ikke minst i forbindelse med terrorhandlingene 22.juli 2011.
HVs funksjonsevne handler om å planlegge på laveste nivå og sette sammen avdelinger, forsyne og styrkebeskytte dem. Personell som er satt i forskjellige spesialistfunksjoner i HV løser mange oppdrag gjennom fritidstjeneste, enten mot vederlag eller på idealistisk grunnlag.
Noe HV-personell er også tilsatt i stillinger med svært begrensede stillingsbrøker for å holde kontakt mellom HV-distrikt og avdelinger i områdestrukturen. Spørreren er gjort kjent med noen saker der tilsatt HV-personell i områdestrukturen ikke tilkjennes yrkesskadeerstatning med mindre de har en stillingsbrøk over 37 prosent i uken.
Det vil si at personell som utfører både regulær tjeneste, for eksempel som områdesjefer i stabs- og forsterkningsområder i HV eller annet personell som utfører tjenstlige handlinger, enten under øvelse eller øvelsesforberedende virksomhet, i liten grad oppfyller kravet om 37 prosent stillingsbrøk.
Spørreren er bekymret for at HV-personell som skades under øvelse eller øvelsesforberedende tjeneste, ikke har noen pensjonsrettigheter hvis de blir skadet og ufør i tjenesten da minstekravet for stillingsbrøk ikke er oppfylt.
Spørreren vil derfor be statsråden om å redegjøre for om man synes det er rimelig at HV-personell, enten befal eller korporaler/menige, nærmest blir straffet for å gjøre en innsats for landet, og fortydeliggjøre hvilke rettigheter HV-personell har hvis de blir skadet eller uføre som følge av tjeneste, for eksempel tjeneste utført i henhold til § 13 i heimevernsloven.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter av 17. desember 2012 om hvilke erstatningsordninger Heimevernets (HV) personell har dersom de blir skadet eller uføre som følge av tjeneste. Jeg viser også til Forsvarsdepartementets foreløpige svar, som ble faxet til Stortinget 20. desember 2012.

HV er en sentral ressurs for samfunnets evne til å håndtere sikkerhetsutfordringer, og en viktig del av vårt totalforsvar. Det er derfor helt avgjørende at HVs personell også er omfattet av gode erstatningsordninger dersom uhell skulle inntreffe gjennom øvingsvirksomhet i Forsvaret.

HVs personell er, som øvrige ansatte i staten, yrkesskadedekket gjennom folketrygd-loven og yrkesskadeforsikringsloven. Det er Statens pensjonskasse som behandler alle krav om økonomisk kompensasjon ved yrkesskader fra statens ansatte.

I lov om Statens pensjonskasse § 5 første ledd fremgår det at man må være tilsatt i statens tjeneste med minst 14 arbeidstimer pr. uke for at man får medlemskap etter denne loven. Dette tilsvarer en stillingsbrøk på ca. 37 %. Personell med en lavere stillingsbrøk enn 37 % omfattes ikke av fordelene som et slikt medlemskap gir. Personellet vil i alle tilfeller likevel være omfattet av det alminnelige erstatningsrettslige vernet gjennom yrkesskadelovgivningen, på lik linje med øvrig tilsatte i statens tjeneste.

Videre er vernepliktig og utskrevet befal i HV som ikke er fast tjenestegjørende, omfattet av forskrift om utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet, når personellet deltar på repetisjonsøvelser, HV-øvelser eller ekstraordinær tjeneste.

Det pågår for tiden en revisjon av regelverket for økonomisk dekning ved yrkesskader. Arbeidet ledes av Arbeidsdepartementet. Forsvarsdepartementet vil i denne prosessen følge opp arbeidet med erstatningsvern for tilsatt og frivillig tjenestegjørende personell i HV, slik at dette blir ivaretatt på en god måte for Forsvarets personell.