Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:520 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 17.12.2012
Besvart: 18.01.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I Meld. St. 1 (2012-2013) Nasjonalbudsjettet 2013 hevdes det at virksom konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede og fremmer innovasjon, noe som kommer forbrukerne til gode gjennom lavere priser og et variert produktutvalg med god kvalitet. I samme dokument advares det mot svak konkurranse.
Støtter statsråden disse konklusjonene, og hva vil statsråden gjøre for å sikre virksom konkurranse i velferdsproduksjonen i landets kommuner?

Begrunnelse

Spørreren viser til Meld. St. 1 (2012-2013) Nasjonalbudsjettet 2013, der det i kap. 6.2.2. Konkurransepolitikken står følgende:

«Virksom konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede og fremmer innovasjon. Dette kommer forbrukerne til gode gjennom lavere priser og et variert produktutvalg med god kvalitet.»

Det står også under samme punkt:

«Høyere priser på varer eller tjenester som følge av svak konkurranse innebærer et tap for samfunnet fordi varer og tjenester som forbrukerne ønsker og er villige til å betale for, ikke blir produsert. Høye priser innebærer også økt inntekt til de næringsdrivende på bekostning av forbrukerne.»

Spørreren erkjenner disse forholdene, og håper at statsråden deler disse oppfatningene.
Spørreren føler likevel et behov for en avklaring om statsråden mener om dette er en etablert del av regjeringens arbeidsgrunnlag og om dette kan gi gevinstmuligheter i deler av offentlig tjenesteproduksjon.
Da kommunesektoren samlet sett er landets største velferdsprodusent, synes det mulig å innføre konkurranse mellom offentlige og private tilbydere innen kommunal tjenesteproduksjon, noe som vil gi gode resultater i fremtiden.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kommunesektoren har lang erfaring med konkurranseutsetting. Dette gjelder særlig tekniske tjenester som drift og vedlikehold av vei og renovasjonsområdet. Regjeringen ser at konkurranseutsetting innenfor disse områdene kan være et egnet virkemiddel for kommunesektoren.

Det er imidlertid forskjell mellom sektorene om hvilke tjenester som egner seg for konkurranseutsetting. Når det gjelder større velferdsoppgaver som helse og omsorg, mener regjeringen at dette er oppgaver som best kan sikres et kvalitativt godt tilbud gjennom robuste offentlige ordninger. Uansett hvordan kommunene velger å organisere disse tjenestene må det være en absolutt forutsetning at det ikke oppstår tvil om kommunenes ansvar på disse områdene.

Når det offentlige kjøper varer og tjenester fra private, skal anskaffelsesregelverket følges. Dette regelverket sikrer den nødvendige konkurranse på for eksempel pris og kvalitet mellom potensielle leverandører. For å få gode effekter av konkurranse er det også en fordel at det er tilstrekkelig utbud av tjenesteytere.

Regjeringen har tillit til at kommunene selv finner gode løsninger på hvordan de skal løse oppgavene de er pålagt å utføre. Vi ønsker samtidig å støtte kommunenes arbeid med å utvikle gode løsninger. Derfor vil regjeringen legge fram en strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Hvis offentlige anskaffelser innrettes slik at de i større grad resulterer i innovative løsninger, kan dette bidra til innsparing for det offentlige ved at varer og tjenester leveres bedre og mer effektivt, og man får bedre tjenester til innbyggerne og økt verdiskaping i næringslivet.

I tillegg vil vi legge fram en strategi for innovasjon i kommunesektoren. Regjeringen vil med strategien støtte opp om kommunenes arbeid med å utvikle nye løsninger – også i samarbeid med private og frivillige eller lokalsamfunnet generelt.