Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:524 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden enig i at døve skolelever ikke har et godt nok tilbud per i dag, og hvilke strakstiltak ser statsråden for seg for å imøtekomme behovene til døve elever på kort sikt?

Begrunnelse

Undertegnede viser til debatten som har vært omkring statlige døveskoler og skoletilbudet til døve/hørselshemmede barn - både på Stortinget og i media de senere år.
Det er en kjensgjerning at mange kommuner sliter med å skaffe god nok tegnspråkkompetanse for sine døve/hørselshemmede elever. Inntaksstopp ved de statlige døveskolene har bidratt til å forverre situasjonen for mange elever og deres pårørende, og undertegnede har også fått varsel om at tidligere velfungerende kommunale samarbeidsordninger heller ikke fungerer etter intensjonen. Det er signalisert at Statped skal bistå kommunene i tilfeller hvor de mangler kompetanse, men etter det undertegnede erfarer møtes skole/foresatte svært ofte med avslag på hjelp pga. ressurssituasjonen.
Dette er etter undertegnedes mening en uholdbar situasjon, og det er nødvendig med kompenserende tiltak som kan bidra med umiddelbar bedring for døve/hørselshemmede elever og deres pårørende.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som kunnskapsminister arbeider jeg hver dag for å gi alle elever i skolen et best mulig tilbud.

Da jeg i fjor la fram stortingsmeldingen Læring og fellesskap, Meld. St. 18 (2010-2011), var dette den første helhetlige stortingsmeldingen om barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov på 20 år. Omorganiseringen av Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) er ett av de sentrale tiltakene i meldingen for å få et statlig system som i enda større grad enn i dag bidrar til at elever får det læringsutbyttet de har et potensial for og det læringsmiljøet de trenger for å vokse.

Hensikten med omstillingen av Statped er å sikre bedre oppfølging og mer likeverdig tilgang til støttesystemets tjenester. Når Statped fra årsskiftet blir omorganisert i flerfaglige regioner, vil Statped få bedre mulighet til å jobbe systematisk og helhetlig med å bygge opp kompetanse på lokalt nivå, i samarbeid med kommunene og fylkeskommunene.

Hørselsfeltet er ett av de særlige kjerneområdene til Statped, og vil fortsette å være det også etter at omorganiseringen er gjennomført. De fleste hørselshemmede barn og unge i Norge går i dag på sine nærskoler. Kommunene har de siste tiårene bygd opp flere gode tilbud til hørselshemmede i egen regi. Denne utviklingen har skjedd på bakgrunn av foreldrenes ønsker. På videregående nivå er det flere fylkeskommunale skoler med særlig kompetanse på hørselshemming og tegnspråk.

Stadig færre døve elever tar hele grunnskoleopplæringen på skolene knyttet til Statped. Det er derimot stadig økende forespørsler om å få deltidsopplæring ved sentrene, det vil si ønske fra kommuner og familier om at elever som går på nærskolen kan komme på et kompetansesenter inntil 12 uker per år. Når elever får tilbud om et deltidsopphold ved et kompetansesenter, planlegges det gjerne slik at flere elever tilbys opphold på samme tid. Dette er viktig både for det skolefaglige og det sosiale.

Statped har så langt hatt utfordringer med å gi et så omfattende tilbud som ønskelig, men med omlegging fra fulltidsopplæring til deltidsopplæring vil flere barn og unge kunne få slike tilbud. Statped gir videre gratis opplæring i tegnspråk for foreldre. Den statlige døveskolen Møller-Trøndelag kompetansesenter vil i tillegg bli opprettholdt for å sikre et robust fagmiljø for utvikling av tegnspråkkompetanse.

Avslutningsvis vil jeg peke på at jeg nøye vil følge med på utviklingen og omorganiseringsprosessen i Statped. Statped har sørget for at driften på sentrene har gått som normalt i hele omstillingsperioden, og 1. januar 2013 vil de være etablert som ett Statped, med ett hovedkontor og fire regioner.