Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:533 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): På grunn av brannfare i pipene og manglende vedlikehold, har beboere i flere kommunale bygårder i Oslo fått fyringsforbud i vinter. I en innvendig kontroll kommunen har gjennomført av 215 piper ble kun én – 1 – godkjent. Brann i piper og ildsteder utgjør ca. 4 % av antall boligbranner.
Er det etter statsrådens vurdering behov for endringer i regelverket for kontroll og vedlikehold av skorsteinsløp?

Begrunnelse

Det er grunn til å tro at det er mangler på en rekke skorsteinsløp som er i bruk. Det stilles i dag lov- og forskriftskrav til piper og ildsteder for å unngå brann, blant annet når det gjelder dimensjonering, høyde over tak og luker. Kommunen har tilsyns- og feieansvar og eieren har ansvar for arbeid som blir utført. De normale kontrollene som gjennomføres av feierne vil normalt ikke kunne avdekke vesentlige feil og mangler, slik eksempelet fra Oslo kommune viser.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Når det gjelder kontroll av skorsteinsløp vurderer jeg dagens lov- og forskriftskrav for piper og ildsteder som tilstrekkelige for å avdekke alvorlige feil og mangler. Slikt brannforebyggende arbeid er meget viktig, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) berømmer Oslo Brann- og redningsetat for deres gode forebyggende arbeid i hovedstaden.

Bygningene det vises til eies av Boligbygg Oslo KF. Oslo Brann- og redningsetats tilsyn

med disse bygningene ga mistanke om alvorlige avvik, som kunne påvirke brannsikkerheten i fyringsanlegg. Det ble derfor krevd videofilming av samtlige skorstein i bygningene.

Boligbygg Oslo KF gjennomførte videofilming av skorsteinene. Etter selv å ha vurdert disse, avviklet de på eget initiativ bruken av samtlige piper i de aktuelle byggene.

Jeg mener at dette viser at dagens lov og forskriftskrav som regulerer tilsyn med fyringsanlegg fungerer etter sin hensikt, og at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for endringer.

Når det gjelder vedlikehold av skorsteinsløp er det gårdeier som etter regelverket har ansvaret. Eier skal sørge for vedlikehold av skorstein og øvrig fyringsanlegg, og at anleggene er intakte og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil som åpenbart kan øke risikoen for brann skal fyringsanlegget ikke brukes. Vedlikeholdsansvaret er klart plassert hos eier, og jeg mener det heller ikke på dette punkt er behov for endringer i regelverket.