Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:534 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Riksrevisjonens viktige søkelys på forvaltningen av bompengene som bilistene må betale viser også frem det økende og omfattende omfang av bompengefinansieringen. Det mangler fortsatt en samlet oversikt og en samlet rapport til Stortinget der det også sammenlignes med statlig og fra 1.1.2010 fylkeskommunale veiinvesteringer.
Kan statsråden legge frem en slik samlet oversikt over innbetalt bompenger for hvert av årene f.o.m. 2006 tom budsjett for 2013 og tilsvarende tall for stat/fylkeskommuners investering i vei?

Begrunnelse

Jeg viser bl.a. til dok. 3:5 2012-2013 Riksrevisjonens undersøkelser av bompengeforvaltningen og til svar på budsjettspørsmål nr. 206 fra FrP, samt årlige budsjettdokument for SD for årene f.o.m. 2006 - 2013.
Det er ønskelig med en spesifikasjon som angitt hovedformål for bruk av bompenger hvert år (investering i vei, kollektiv og miljøtiltak samt drift av kollektivtiltak) og at årlige beløp oppgis i løpende kr. samt med indeksering til 2013-kr. Jeg legger til grunn at bompenger innbetalt til fylkesveier foruten bomringer i større byer gjelder bompengeprosjekt på riksveier som gjennom Forvaltningsreformen er blitt fylkesveier fra 1.10.2010 og ber om at dette blir kommentert.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I spørsmålet ber representanten Sortevik om en oversikt over innbetalte bompenger mens det i begrunnelsen bes om oversikt over bruken av bompengene. For innbetalte bompenger i perioden 2006-2011 vises det til svar på spørsmål nr. 206 fra Fremskrittspartiets fraksjon i Stortingets finanskomité i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013. Det foreligger ikke opplysninger for 2012 og 2013.

Etterfølgende tabell viser statlige bevilgninger og bompenger som er/forutsettes stilt til disposisjon til riksveginvesteringer i perioden 2006-2013. Dette er midler som er stilt til rådighet fra bompenger, inklusiv låneopptak, og ikke beløp som er innbetalt av bilistene. Det rapporteres ikke på bruken av bompenger ut over det som er innbetalt og er oppgitt i tabellen. Av de årlige budsjettproposisjonene framgår imidlertid forutsatte bompengebidrag til prosjekter og tiltak på riksvegnettet det enkelte år. Tabellen omfatter postene 29, 30, 31, 35, 36, 37 og tidligere post 60.

Mill. kr

År Bompenger til riksveginvesteringer Statlige bevilgninger til riksveginvesteringer

løp. kr 2013-kr løp. kr 2013-kr

2006 3 698 4 430 6 434 7 707

2007 4 171 4 888 6 920 8 110

2008 5 380 6 149 7 027 8 035

2009 6 513 7 151 9 301 10 217

2010 4 620 4 943 6 669 7 132

2011 4 876 5 105 6 878 7 198

2012 6 950 7 110 7 651 7 827

2013 1) 2) 9 250 9 250 8 360 8 360

1) Prognose for bompenger.

2) Statlige bevilgninger ekskl. merverdiavgiftskompensasjon.

Samferdselsdepartementet har ikke oversikt over de totale fylkeskommunale bevilgningene til investeringer på fylkesvegnettet det enkelte år. Etterfølgende tabell gir imidlertid en oversikt over offentlige midler som Statens vegvesen har omsatt/forventes å omsette på vegne av fylkeskommunene i perioden 2006-2012. Det foreligger ikke prognoser for 2013. Videre framgår bompenger som er/forutsettes stilt til disposisjon til fylkesveger inkl. Oslo kommune i perioden 2006-2013. Tabellen viser, som lagt til grunn av representanten Sortevik, at det før 2010 i liten grad ble stilt til disposisjon bompenger til investeringer i fylkesvegnettet.

Mill. kr

År Bompenger til fylkesveginvesteringer Offentlige midler til fylkesveginvesteringer (inkl. Oslo kommune)

løp. kr 2013-kr løp. kr 2013-kr

2006 1) 13 16 1 132 1 356

2007 1) > 0 1 1 441 1 689

2008 1) 25 29 1 440 1 646

2009 1) 99 109 1 840 2 020

2010 3 639 3 894 5 070 5 425

2011 3 802 3 981 5 606 5 867

2012 2) 4 900 5 000 6 383 6 530

2013 2) 4 600 4 600 ? ?

1) Offentlige midler er inkl. evt. kommunale tilskudd og forskudd.

2) Prognoser.Svaret med tabell i pdf-format