Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:535 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Det vises til svar Dokument nr. 15:476 (2012-2013). Ved en inkurie glemte statsråden å svare på spørsmålet. FrP er klar over at regjeringen er fornøyd med egen innsats, og at alt de gjør anses som en forbedring.
Kan finansministeren derimot opplyse om hvordan han mener regjeringens innretning på formuesskatten konkret vil være om fire år – hvor mange bør betale formueskatt; hva bør minstefradraget være; hvilke endringer bør en ha i innslagspunkt, og hvor store inntekter bør formueskatten gi til staten?

Begrunnelse

Man bør kunne forvente at dagens regjeringspartier har et avklart forhold til hvordan disse partienes innretning på både formuesskatten og skattesystemet for øvrig tas sikte på å bli i løpet av neste fireårsperiode dersom dagens regjering blir sittende etter valget. Statsminister Stoltenberg har også uttalt at formuesskatten ikke fungerer godt nok, og at det må gjøres endringer i den. Da bør finansministeren kunne svare på hvilke endringer man ser for seg og hvilke endringer i formuesskatten man jobber mot.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Formuesskatten har blitt mer målrettet siden 2005 med høyere bunnfradrag og skattegrunnlag som samsvarer bedre med reelle verdier enn tidligere. Som jeg skrev i svar på spørsmål nr. 476 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vil Regjeringen fortsette dette arbeidet. Jeg mener dette signaliserer tydelig nok hvilke ambisjoner Regjeringen har for formuesskatten i årene som kommer.