Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:546 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kva blir gjordt i denne type saker med kontroll på nett og produksjonselskapa for å vere trygg på at ein har ein effektiv kraftmarknad og rasjonell nettdrift?

Begrunnelse

Ein kunne nylig lese i media at NVE har ilagt TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr på en million kroner for brot på kravet om eit funksjonelt skille, nettselskapets nøytralitet og program for overvaking av nettselskapets nøytralitet. Vidare kunne ein lese at fleire krav som skal føre til effektivt kraftmarknad og rasjonell nettdrift var broten. Brota på desse krava vil kunne medføre at kundane fekk ein høgare kraftpris og nettleige. Mange spør seg om dette er eit omfattande problem blandt dei mange nettselskapa vi har som igjen fører til at kontroll blir meir krevjande.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Den 18. desember 2012 vedtok NVE å ilegge TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr for brudd på krav om funksjonelt skille, nettselskapets nøytralitet og krav om overvåkningsprogram for nettselskapets nøytralitet. Det var først og fremst det uklare forholdet mellom nettselskapet og konsernets integrerte kraftleverandør som medførte bruddet på regelverket.

For å oppnå et effektivt kraftmarked med rasjonell nettdrift, er det i energilovgivningen innført et skille mellom nettvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten. NVE regulerer nettselskapene og stiller krav til selskapenes organisering for å oppnå dette.

NVE har i hovedsak tre virkemidler til formålet: regelverk, veiledning og tilsyn.

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-6 første ledd stiller krav om selskapsmessig skille mellom nettvirksomheten og øvrig konkurranseutsatt virksomhet i den vertikale integrasjonen, dvs. kraftleverandør og kraftprodusent i samme konsern. Dette innebærer at virksomhetene skal organiseres i selvstendige juridiske enheter. Videre stilles det krav om at nettvirksomheten ikke kan eie eller eies av enheter med virksomhet innen produksjon eller omsetning av

elektrisk energi, dvs. kraftprodusenter eller kraftleverandører.

Kravene gjelder for alle nettselskap med over 100.000 kunder, det vil si åtte av totalt rundt 140 nettselskap i Norge. Det kan imidlertid også stilles krav til omorganisering ved sammenslåinger, oppkjøp mv. som utløser konsesjonsplikt. Det er dermed flere enn kun de åtte nettselskapene med over 100.000 kunder som har selskapsmessig skille.

Energiloven § 4-7 stiller videre krav til funksjonelt skille. Kravene om funksjonelt skille er ment som et supplement til energiloven § 4-6 for å gjøre det selskapsmessige skillet reelt. Kravene innebærer at personer i ledelsen i nettvirksomheten ikke kan delta i ledelsen i produksjons- eller omsetningsvirksomheten.

Videre skal ikke morselskap eller kontrollerende eier gi instrukser til nettvirksomheten om den daglige driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av nettet som ikke går utover fastsatte grenser for nettvirksomhetens økonomiske rammer.

Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 8-1 fastsetter krav om at nettselskapet skal opptre nøytralt overfor alle sluttbrukere og kraftleverandører.

Avregningsforskriften § 8-1a stiller krav om et overvåkingsprogram for nettselskapets nøytralitet. Kravet gjelder kun for de åtte nettselskapene med over 100 000 nettkunder.

NVE stiller, i nettselskapets omsetningskonsesjon, krav om at nettselskapene må utarbeide rutiner for å sikre at nøytralitetskravene opprettholdes. Rutinene må være skriftlige og kunne dokumenteres.

NVE har videre i lang tid veiledet nettselskapene om kravene til nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt gjennom ulike rundskriv. Direktoratet ga i 2011 ut en ny og samlet veileder, som oppsummerer og tydeliggjør kravene til nettselskapets nøytralitet.

NVE har i snitt gjennomført ti stedlige tilsyn med nettselskapene per år for å sikre nettselskapenes nøytralitet. I tillegg gjennomføres tilsyn med selskapenes internettsider, skjemautfylling og gjennom mottatte klager.

Jeg har tillit til at NVEs langvarige innsats med både veiledning og tilsyn gir resultater i form av økt bevissthet og forståelse omkring kravene i regelverket.