Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:550 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Regjeringen har lagt infrastrukturansvar for luftfart til Avinor, mens vei og bane fortsatt finansieres innenfor statsbudsjettet.
Hvilke flyrelaterte avgifter bestemt av Stortinget går til 1) Avinor, 2) statskassen, 3) luftfartstilsynet; og hva er proveny på disse avgiftene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er ingen avgifter bestemt av Stortinget som går direkte til Avinor eller Luftfartstilsynet. Den eneste flyrelaterte avgiften som bestemmes av Stortinget er CO2-avgift på drivstoff for all innenriks flytrafikk og plikt til å kjøpe CO2-kvoter fra 2012. Samtidig med at luftfart ble inkludert i EUs kvotesystem fra 2012, ble CO2-avgiften redusert tilsvarende kvoteprisen. Provenyet fra kjøp av kvoter og CO2-avgiften går til statskassen og er ikke øremerket. I 2012 er det anslått at luftfarten vil betale om lag 250 mill. kr i CO2-avgift. I tillegg vil det være noe proveny knyttet til kjøp av kvoter. Dette har vi ikke oversikt over per i dag.

Etter forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i luftfartsloven, krever Avinor inn lufthavnavgifter og flysikringsavgifter fra flyselskapene for å dekke kostnader knyttet til lufthavndrift og flysikring. Samlet proveny fra disse avgiftene utgjør om lag fem milliarder kroner årlig. Inntekter fra lufthavn- og flysikringsavgiftene føres ikke over statsbudsjettet.

Etter forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i luftfartsloven, krever Luftfartstilsynet inn gebyrer som skal dekke tilsynets kostnader knyttet til sin tilsynsvirksomhet. Inntekter fra gebyrene utgjorde i 2012 om lag 120 millioner kr. Gebyrinntektene føres over statsbudsjettets kapittel 4313 Luftfartstilsynet, post 01 Gebyrer.