Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:573 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mange unge bønder vurderer om de skal satse på nyinvesteringer på gården eller drive videre med dagens kapasitet.
Hva anser regjeringen er optimal størrelse på et gårdsbruk basert på melkeproduksjon gitt kapitalinvesteringer og best utnyttelse av melkeutstyr/melkerobot etc. og er støtteordningene innrettet på å oppnå en slik idealstørrelse?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: De fire overordnede målene for norsk landbruks- og matpolitikk er Matsikkerhet, Landbruk over hele landet, Økt verdiskaping og Bærekraftig landbruk. Regjeringen lanserte disse hovedmålene i Meld. St. 9 Landbruks- og matpolitikken.

Det er altså ikke etablert noe mål om en idealstørrelse for produksjonen. I Meld. St. 9 heter det videre at

”Regjeringen vil at det skal legges til rette for en variert bruksstruktur over hele landet”.

Dette gir seg også uttrykk i kvoteforskriftens formål, som er å

”tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet innenfor de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert bruksstruktur”.

Regjeringen ønsker altså at det skal være lønnsomt å drive melkeproduksjon i ulik skala og over hele landet.

De landbrukspolitiske virkemidlene er utformet for å bidra til å nå disse målene. De viktigste inntektsgivende tilskuddene er tydelig differensiert for å utjevne netto inntektsmulighet mellom produksjoner, bruksstørrelser og distrikt.

Det produseres melk i alle fylkene i Norge. Det tilsier at ressursgrunnlaget for driftsenhetene varierer mye, avhengig av hvor i landet gårdsbruket er plassert. I tillegg er det stor variasjon i driftsresultatet for noenlunde like bruk. Det kan være ulike årsaker til dette, som investeringstidspunkt og skattemessige tilpassinger, men også forskjeller i effektivitet og dyktighet i driften. Hver enkelt melkeprodusent, som privat næringsdrivende, må uansett selv avgjøre eget driftsopplegg – ut fra ressursgrunnlag, og ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Jeg mener derfor at det er lite hensiktsmessig å si noe generelt om hva optimal størrelse på et melkebruk er.