Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:551 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 03.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke retningslinjer er gjeldende for lokalisering av vinmonopol i kommunene; hva menes med at kommunen «godkjenner» Vinmonopolets beliggenhet, og mener statsråden at det er behov for klarere regler på dette området?

Begrunnelse

I alkoholloven § 3-3 står det at «Kommunestyret fastsetter det høyeste antall utsalgssteder for AS Vinmonopolet innen kommunen og godkjenner deres beliggenhet». Det er med andre ord godt forankret i loven at lokalt folkevalgte skal ha avgjørende innflytelse på utformingen av bevillingspolitikken i kommunen, herunder plasseringen av salgs- og skjenkesteder. Vinmonopolet er et salgssted, og lokalt folkevalgte tar mange hensyn når polutsalgenes beliggenhet skal godkjennes. Kommunen kjenner sine lokale forhold best og har ansvar for å fatte de vedtak som de mener gir kommunen best forutsetninger for å utvikle seg i ønsket retning. Samtidig har Vinmonopolet et fokus på bedriftsøkonomisk drift og dette kan stride mot de folkevalgtes ønske om hensiktsmessig lokalisering i kommunen ut i fra andre hensyn enn bare fortjeneste.
Undertegnete har blitt gjort oppmerksom på at Vinmonopolet i Sandvika sentrum har ønsket, og har selv søkt kommunen flere ganger om, å etablere et utsalg på Sandvika Storsenter. Dette har blitt avvist av Bærum kommunestyre, med den begrunnelse at man ønsker mer aktivitet i den gamle delen av Sandvika, og ikke all handel og trafikk flyttes over til Storsenteret. Vinmonopolet i Sandvika sentrum har i dag en dårlig beliggenhet både sett fra et byutviklingsperspektiv og for tilgjengeligheten til handlende, og fra Vinmonopolets ståsted pga. fallende omsetning og lite synlighet, derfor har Vinmonopolet fått tilbud om bedre egnede lokaler i sentrum som de ikke har ønsket.
Spørsmålet nå er om kommunen kan bestemme at Vinmonopolet skal ligge i Sandvika sentrum.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det korte svaret på spørsmålet er at kommunen ikke kan bestemme at et vinmonopolutsalg skal etableres i et bestemt lokale, men at kommunen har rett til å avslå søknader dersom de mener plasseringen er alkoholpolitisk uheldig.

Kommunene kan bestemme at de ønsker vinmonopolutsalg og hvor mange, jamfør den bestemmelsen representanten Tenden viser til. Imidlertid kan ikke kommunen bestemme at Vinmonopolet faktisk skal etablere seg i kommunen. Det er Vinmonopolet selv som, ut fra de kriterier som er oppstilt gjennom budsjettproposisjonene til Stortinget og årlig oppdragsbrev, tar stilling til om - og i tilfelle hvor - det skal søkes om bevilling til å opprette utsalg i en kommune. Både Vinmonopolet, dagligvarebutikker og restauranteiere står fritt til å søke om den beliggenheten som er ønskelig sett fra deres ståsted.

Kommunene bestemmer, som representanten Tenden er inne på, alkoholpolitikken i kommunen, og kan derfor velge å avslå søknader om salgsbevillinger på steder der de ikke ønsker utsalg. Begrunnelsen må være saklig. Kommunen kan legge vekt på blant annet trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Dette går fram av alkoholloven.

Kommunen kan med andre ord etter gjeldende regelverk ikke tvinges til å godta en plassering Vinmonopolet ønsker, og Vinmonopolet kan ikke kreve en bestemt plassering. Dersom det i utgangspunktet er uenighet, er dialog og samarbeid eneste vei fram mot etablering av utsalget.

Etter min mening er regelverket hensiktsmessig. Det er ikke aktuelt å ta fra kommunene retten til å avslå bevillingssøknader dersom plasseringen er uheldig. Det er heller ikke aktuelt å pålegge Vinmonopolet å godta den plasseringen som kommunen ønsker.

Jeg er kjent med at drøftinger og til dels uenighet mellom kommuner og Vinmonopolet forekommer når det gjelder spørsmålet om lokalisering av utsalg. Jeg er også kjent med at sakene oftest løses ved godt samarbeid mellom Vinmonopolet og kommunen. Departementet har gitt tydelige signaler til Vinmonopolet om å ha god dialog og godt samarbeid med kommunene. Jeg møtte Vinmonopolets ledelse og styre like før jul, og fikk da en orientering som blant annet fokuserte på Vinmonopolets arbeid for å ha god kommunikasjon med de kommuner som ønsker at Vinmonopolet skal etablere seg der. Jeg vil gjenta signalene i oppdragsbrevet til Vinmonopolet for 2013, og er trygg på at Vinmonopolets ledelse og ledelsen i landets kommuner sammen vil sikre en god dialog og gode løsninger i slike saker.