Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:576 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Hvem må betale kildeskatt, i hvilke land blir norske pensjonister faktisk trukket kildeskatt, og i hvilke land trekkes det ikke kildeskatt?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Alle pensjonister som er skattemessig bosatt i utlandet, er pliktige til å betale kildeskatt på pensjon etter skattelovens regler.

En skatteavtale kan begrense den norske beskatningsretten:

- I noen tilfeller har bostedslandet fått eneretten til å skattlegge alle typer av pensjon. Hvis en pensjonist i et slikt tilfelle fyller betingelsene i skatteavtalen og kan dokumentere dette på en tilfredsstillende måte, vil det ikke bli noen kildeskatt å betale i Norge. Dersom pensjonisten ikke legger fram tilfredsstillende dokumentasjon, vil det imidlertid bli trukket kildeskatt i Norge uavhengig av skatteavtalens bestemmelser.

- I svært mange av våre skatteavtaler er beskatningsretten splittet mellom utbetalingsland og bostedsland etter typen av pensjon (grunnpensjon/tilleggspensjon/ private tjenestepensjoner /offentlige tjenestepensjoner /folketrygdytelser osv.). I hvilken grad bostedslandet og/eller utbetalingslandet har beskatningsretten til de ulike pensjonstypene, varierer fra avtale til avtale. Også i disse tilfellene vil det bli trukket kildeskatt i Norge uavhengig av skatteavtalens bestemmelser dersom pensjonisten ikke legger fram tilfredsstillende dokumentasjon som viser at hele eller deler av pensjonen kan unntas fra norsk beskatning.

Når det gjelder faktisk betaling av kildeskatt, viser jeg dessuten til mitt svar på spørsmål 577 til stortingsrepresentant Kenneth Svendsen.