Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:553 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Mener statsråden at beslutningen om å bygge nytt tunnelløp under Oslofjorden bør overlates til Statens Vegvesen uten utredning av andre alternativer som for eksempel bro over Oslofjorden og uten ny politisk behandling, og mener statsråden at det er forsvarlig pengebruk å bygge et nytt tunnelløp som ikke vil oppfylle kravene til EUs tunnelsikkerhetsdirektiv etter 2017?

Begrunnelse

Statens Veivesen ønsker å bygge nytt tunnelløp under Oslofjorden og baserer dette på et politisk vedtak fra 1997, før Oslofjordtunnelen ble bygget. 12 år etter at Oslofjordtunnelen ble åpnet, topper den statistikken over branntilfeller, og den har i tillegg dårlig driftssikkerhet og er bygget for bratt, dvs. i strid med EUs tunnelsikkerhetsdirektiv. Tunnelen er i snitt stengt hver 3. dag pga. bilberging og driftsproblemer. Veidirektoratet er enig i en ny rapport fra Veivesenets sikkerhetsavdeling som konkluderer med at Norge må slutte å bygge tunneler med mer enn 5 % helling. Likevel vil Veivesenet bygge nytt løp under Oslofjorden, med mer enn 5 % helling. Etter de erfaringene man har med Oslofjordtunnelen, er det vanskelig å se for seg at et nytt løp ikke vil ha de samme sikkerhetsutfordringene som det gamle løpet. Det må være hevet over enhver rimelig tvil at den planlagte byggingen av nytt tunnelløp vil gi den tryggeste og beste fremtidige løsningen, før et slikt arbeid startes. Det er ønsket fra mange hold med en konsekvensutredning hvor også muligheten for å bygge bro over Oslofjorden utredes. En konsekvensutredning vil sikre en ny politisk behandling og sikre at den beste avgjørelsen kan tas.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet er klar over at Statens vegvesen arbeider med planlegging av et nytt tunnelløp for rv 23 under Oslofjorden.

Planleggingen er basert på forutsetningene fra Stortingets behandling av St.prp. nr. 87 (1995-96) Delvis bompengefinansiering av rv 23 Oslofjordforbindelsen; jf. Innst. S. nr. 73 (1996-1997). Tunnelen ble planlagt med to løp, men det ble forutsatt bygging i to byggetrinn i takt med trafikkutviklingen. Det første byggetrinnet omfattet dagens Oslofjordtunnel som er en ett løps tunnel med et kjørefelt i hver retning og et ekstra krabbefelt i stigningene. Byggetrinn to omfatter etablering av et nytt tunnelløp og oppgradering av strekningen Måna – Vassum til firefelts veg.

Statens vegvesen har lagt vekt på at bygging av bro vil føre til betydelige merkostnader og at en løsning med tunnel i to løp vil tilfredsstille kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg vil en planprosess som også omfatter bro, bli krevende. Med en ny kommunedelplanprosess for valg mellom bro og tunnel, vil det ifølge Statens vegvesen ikke være mulig å ha på plass en løsning i 2019 som er fristen for oppgradering i følge Tunnelsikkerhetsforskriften.

Etter departementets oppfatning er Statens vegvesens grunnlag for ikke å planlegge bro tungtveiende. Erfaringene med tunnel har imidlertid vist betydelige ulemper og kostnader. Det foreligger ingen samlet oversikt over disse forhold. Valg av løsning nå vil ha en nærmest permanent karakter og må derfor sees i et svært langsiktig tidsperspektiv. Bygging av ny tunnel bør ikke velges bare fordi denne løsningen kan realiseres raskest og ha lavest investeringskostnader. Merkostnadene for investering i en bro bør sees i sammenheng med bl.a. sparte kjørekostnader, tidskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader samt kostnader til større oppgraderinger, sammenlignet med tunnel. Sikkerhet, driftsstabilitet, trygghetsfølelse, klimagassutslipp og naturinngrep er også relevante faktorer som bør tas i betraktning.

På denne bakgrunn har departementet bedt Vegdirektoratet om å utarbeide et konkret grunnlag for å kunne vurdere om bro bør utredes som alternativ til tunnel for rv 23 Oslofjordforbindelsen. Vegdirektoratet har fått frist til utgangen av januar 2013.

Samferdselsdepartementet vil etter dette ta stilling til eventuell videre utredning av bro.