Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:557 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Betyr høyesterettsdommene i Stolt-Nielsen-saken og Sølvik-saken at det norske dokumentasjonskravet i Thailand kan være ulovlig, og hvis ikke, kan finansministeren begrunne hvorfor ikke?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Verken Stolt-Nielsen dommen eller Sølvikdommen innebærer at dokumentasjonskravene for anvendelsen av skatteavtalen mellom Norge og Thailand er ulovlige.

Begge dommene avgjorde kun spørsmålet om hvor skattyteren i de to sakene var bosatt etter skatteavtalen. For så vidt gjelder dokumentasjon på bosted etter skatteavtalen med Thailand, følger norske ligningsmyndigheter de kriteriene som legges til grunn i henholdsvis Stolt-Nielsen og Sølvikdommene.

Hvilket land som har beskatningsretten til den enkelte inntekt etter at bostedsspørsmålet er avgjort, følger av skatteavtalens øvrige regler. Selve gjennomføringen av den norske ligningen følger av ligningslovens regler. Dommene sier ingenting om hvordan beskatningen i Norge skal gjennomføres etter at bostedsspørsmålet er avgjort. Den sier heller ingenting om hvilken dokumentasjon en skattyter må fremlegge for at den norske beskatningen skal kunne gjennomføres på en korrekt måte.

Skatteavtalen med Thailand inneholder en regel om begrensning av skattefritak i artikkel 23. De to dommene avskjærer ikke på generelt grunnlag ligningsmyndighetenes rett til å be om dokumentasjon på at en inntekt er tatt opp til beskatning i oppholdslandet i de tilfeller hvor skatteavtalen inneholder en slik regel om begrensning av skattefritak som skatteavtalen Thailand gjør.