Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:561 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 11.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hvilke Nav-kontor er per i dag ikke universelt utformet, og hva er hovedmanglene ved hvert kontor?

Begrunnelse

Norge skal være et universelt utformet samfunn innen 2025, og en handlingsplan for økt tilgjengelighet ble lagt frem i 2009. Samtidig kan vi lese budsjettdokumentene for 2013 fra Arbeidsdepartementet at alle Nav-kontor ennå ikke er universelt utformet. Dette bekreftes i statsrådens svar på dokument nr. 15:420 (2012-2013). Det bes på denne bakgrunn om en liste over hvilke Nav-kontor dette gjelder, og hva som er hovedmanglene ved hvert av disse kontorene. Dersom en fullstendig liste ikke er mulig å utarbeide innen tidsfristen bes det om at en liste med oversikt over flest mulig av disse kontorene oversendes.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeids- og velferdsetaten har oppmerksomhet rettet mot tiltak for å oppfylle kravene til universell utforming. Krav til universell utforming av lokaler var et viktig tema i de sentrale retningslinjene for etablering av NAV-kontor i forbindelse med NAV-reformen.

Som jeg tidligere har redegjort for i svar på spørsmål nr. 420 til skriftlig besvarelse, har arbeids- og velferdsdirektøren informert meg om at etaten anser at enkelte krav til universell utforming kan komme i konflikt med andre krav og hensyn. Et eksempel på dette er at bruk av teleslynge/skrankeslynge kan komme i konflikt med krav til personvern, fordi personer med høreapparat kan få med seg samtaler av fortrolig art mellom brukere av NAV-kontorene og ansatte. Dette innebærer behov for fleksible løsninger og tilpasninger, og at krav til universell utforming ikke alltid kan være absolutte. Derfor vil hensynet til universell utforming måtte vurderes lokalt i forhold til et bredere perspektiv.

Jeg er gjort kjent med at det p.t. ikke foreligger en ajourført oversikt over hvilke NAV-kontor som på enkelte områder ikke oppfyller kravene til universell utforming. En kartlegging, som Arbeids- og velferdsdirektoratet foretok våren 2009, viste at drøye

80 prosent av 312 daværende NAV-kontor tilfredsstilte kravene til universell utforming. Arbeids- og velferdsdirektøren har orientert meg om at etaten har arbeidet målrettet for å imøtekomme kravene til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1. januar 2009. Dette gjaldt både i forbindelsen med etableringen av nye NAV-kontor etter 1. januar 2009, og tiltak for å redusere eller eliminere mangler i forhold til universell utforming av eksisterende NAV-kontor. Det er derfor mye som taler for at situasjonen mht. universell utforming av NAV-kontor er forbedret i forhold til resultatene fra kartleggingen som ble foretatt våren 2009.

Arbeids- og velferdsdirektøren har også informert meg om at direktoratet ikke har kjennskap til klager fra personer som ikke har kunnet oppsøke NAV-kontorene som følge av fysiske hindringer. Skulle det forekomme slike tilfeller, vil det bli iverksatt hensiktsmessige tiltak for å sikre tjenestene for disse brukerne.

NAV-kontorene skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Det samme gjelder informasjon fra Arbeids- og velferdsetaten om etatens tjenester. Jeg vil understreke at målsettingen er at kravene til universell utforming skal oppfylles. Arbeids- og velferdsetatens virksomhetsrapport for 2012, som vil foreligge rundt

1. mars 2013, vil bl.a. inneholde en redegjørelse for etatens plan med arbeidet med universell utforming av de publikumsrettede delene av virksomheten. I forbindelse med dette arbeidet skal direktoratet gi en oversikt over NAV-kontor som ikke oppfyller kravene til universell utforming, årsakene til dette og eventuelle egnede tiltak som ivaretar hensynet til universell utforming.