Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:562 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Personer som rammes av yrkesskade har rettigheter til bedre ytelser i folketrygden på enkelte områder. Fra en person som er rammet av yrkesskade og som er 100 % uføretrygdet kommer det nå klage over at hans grunnpensjon blir redusert med 15 % fordi hans hustru er blitt pensjonist. Han hevder at dette er i strid med regelverket fordi han har rett til særytelser som omfatter 100 % uførepensjon uavhengig av sivil status.
Er det korrekt at personer som er uføre på grunn av yrkesskade er unntatt fra avkortningen?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Den som blir rammet av en yrkesskade eller likestilt sykdom som omfattes av folketrygdloven kapittel 13, har blant annet rett til å få uførepensjonen beregnet etter særlige regler.

Det er gitt særregler for rett til uførepensjon i folketrygdloven § 12-18 som lemper på de ordinære kravene til opptjening, medlemskap (bosatt i Norge) og uføregrad. Bestemmelsen innebærer at kravet om minst tre års forutgående medlemskap etter § 12-2, kravet om fortsatt medlemskap etter § 12-3 og kravet om minst tre poengår for rett til tilleggspensjon i § 3-8 ikke gjelder. Videre gjøres det unntak fra kravet om at inntektsevnen må være varig nedsatt med minst 50 prosent i § 12-7 ved at det ved yrkesskade kan ytes grunn- og tilleggspensjon ved uføregrader ned til 30 prosent.

Folketrygdloven § 3-30 gir særlige regler for beregningen av uførepensjon ved yrkesskade som kan gi en høyere ytelse enn beregnet etter de ordinære reglene. Det er her bestemt at grunnpensjonen ikke reduseres selv om vedkommende har mindre enn 40 års trygdetid og at tilleggspensjonen ikke reduseres selv om vedkommende har færre enn 40 poengår. Det er videre bestemt at antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet omregnet til pensjonspoeng skal legges til grunn ved beregningen dersom sluttpoengtallet fastsatt etter de ordinære reglene er lavere.

Det er ikke gitt særregler ved yrkesskade som gjør unntak fra hovedregelen i § 3-2 om at full grunnpensjon tilsvarer 85 prosent av grunnbeløpet for pensjonist som lever sammen med en ektefelle som får uføre- eller alderspensjon. Denne bestemmelsen gjelder for alle uførepensjonister, også de som er arbeidsuføre på grunn av en yrkesskade eller likestilt sykdom.