Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:563 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 09.01.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvordan har statsråden gjennomført de tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 hun har ansvar for, hvordan vurderer statsråden effekten av disse tiltakene, hva gjør statsråden for å sikre nødvendig kompetanse om vold og overgrep i barnevern og domstoler, og mener statsråden barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets arbeid på dette området er tilstrekkelig?

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Jeg har hovedansvar for sju tiltak i handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012. Effekten av tiltakene er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt. De fleste tiltakene handler om kompetanseheving og forskning, noe som man først vil se effektene av når det har gått en tid.

Tiltak 4: Tiltak for å engasjere gutter og menn i kampen mot vold mot kvinner

Som ledd i gjennomføringen av dette tiltaket, ønsket departementet å støtte prosjektet ”Sammen mot voldtekt” i regi av Reform – Ressurssenter for menn. Dette tiltaket ble imidlertid besluttet stanset i mars 2012 grunnet habilitetshensyn. Departementet arbeider videre med å engasjere gutter og menn i kampen mot vold mot kvinner.

Tiltak 6: Evaluering av kommunenes implementering av Lov om kommunale krisesentertilbud

Utlysning av oppdraget ble lagt ut på Doffin sommeren 2012. Høsten 2012 ble evalueringsoppdraget tildelt forskningsinstituttet NOVA. Evalueringen forventes ferdigstilt høsten 2014.

Tiltak 7: Videreføring av Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen fungerer som et supplement til det kommunale barnevernet og lokal akuttberedskap. Rambøll Management evaluerte i 2011 erfaringene med Alarmtelefonen etter initiativ fra mitt departement. Funnene i evalueringsrapporten og annen tilgjengelig informasjon, viser tydelig at det er behov for å ha en alarmtelefon.

Tidligere statsråd Lysbakken besluttet høsten 2011 å gjøre et slikt tilbud permanent.

Å vurdere organisasjonsmessige endringer inngår i dette tiltaket. Jeg vil komme tilbake til spørsmålet om eventuelle organisasjonsendringer fra og med 2014 i god tid før utgangen av 2013.

Jeg videreførte finansieringen av Alarmtelefonen i Kristiansand kommune i 2012, og vil gjøre det samme i 2013.

Tiltak 19: Kunnskap om ulike grupper barn og unge som utsettes for vold og overgrep

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er bedt om å utarbeide en:

a) publikasjon om kvinner/mødre som utøver vold mot barn, blant annet seksuelle overgrep og fysisk og emosjonell vold.

b) kunnskapsstatus om vold og overgrep mellom ungdom med forslag til oppfølging. Denne skal blant annet omfatte kunnskap om:

1. Vold og overgrep mellom unge kjærester – omfang og karakter

2. Sårbare barn og unge som for eksempel barn med ulike former for nedsatt funksjonsevne

3. Hvordan barn og unge kan bli utsatt for psykisk og emosjonell vold, voldstrusler og seksuell trakassering gjennom digitale medier

4. Vold og overgrep mellom søsken, i storfamilier og i religiøse miljøer.

Bakgrunnen for oppdraget er at det finnes lite systematisert kunnskap på disse områdene. For å løse oppgavene gitt i tiltak 19, har NKVTS foreslått flere forskningsprosjekter. Prosjektene vil bidra med ny kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot og mellom barn og ungdom.

Tiltak 20: Kartlegging av lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner

Prosjektet «Kartlegging av lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner» ble lyst ut av LHBT-senteret ved Bufdir på Doffin 7. mai 2012. Prosjektrammen var på 300 000 kroner. Ved søknadsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbud.

Prosjektet ble utlyst på nytt på Doffin 6. juli 2012, denne gangen med en prosjektramme på 500 000. Det var kommet inn ett tilbud ved tilbudsfristens utløp 10. september 2012, og etter forhandling ble prosjektet tildelt forskningsinstituttet NOVA. Gjennom et litteraturstudium av foreliggende norsk og internasjonal forskning, vil NOVA kartlegge lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner, inkludert omfang, særpreg, situasjoner, konsekvenser, samt behov for hjelp og beskyttelse. Forventet tidspunkt for levering av rapport er 1. mai 2013.

Tiltak 21: Styrking av barnevernets kompetanse om vold

Et samarbeidsorgan mellom BLD, BUFdir, KS og utdanningsinstitusjonene er under etablering og vil blant annet arrangere årlige utdanningskonferanser hvor viktige områder for kompetanseheving vil presenteres. Vold og overgrep er et slikt tema.

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om utdanningene til velferdsstatens yrker, Meld. St. 13 (2011-2012). Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Meldingen ble behandlet i Stortinget 5. juni 2012. I meldingen anbefaler regjeringen at barnevernutdanningen skal videreutvikles med utgangspunkt i anbefalingene fra Befringutvalgets utredning (NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet) om kompetansebehovene i barnevernet. Meldingen framhever at vold, overgrep og omsorgssvikt er et av kompetanseområdene som er viktig for alle velferdsutdanningene.

Regjeringen skal fremme en lovproposisjon med en meldingsdel om barnevernet som legges fram for Stortinget våren 2013. Temaet vold i nære relasjoner vil bli omtalt i meldingsdelen.

Tiltak 23: Kompetanse om vold og overgrep i domstolene

Mitt departement bevilget i 2012 økonomisk støtte til Domstolsadministrasjonen (DA) for å bidra til kompetanseheving for aktørene i domstolene når det gjelder behandling av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk. Det er også gitt økonomisk støtte til tiltaket for 2013.

Tiltaket har bestått av tre regionale seminarer, utvikling av lokal kompetansepakke i form av DVD og en folder om ”beste praksis”. Ett av tre seminarer er gjennomført og to seminarer skal gjennomføres i april 2013.

Nærmere om kompetanseheving i barnevern og domstoler

Representanten Helleland spør eksplisitt om hva som gjøres for å sikre nødvendig kompetanse om vold og overgrep i barnevernet og i domstolene. Vold og seksuelle overgrep mot barn har i de senere årene i stigende grad blitt et kjent tema for ulike fagfelt. Jeg mener mange barneverntjenester i dag har god kompetanse om vold mot barn. BLD finansierte i perioden 2004-2009 prosjektet ”Barn som lever med vold i familien”, hvor Alternativ til vold i Oslo og Senter for Krisepsykologi i Bergen bidro til kunnskaps- og metodeutvikling samt kunnskapsformidling til en rekke barneverntjenester, samt andre tjenester som familievernet og krisesentrene. Som nevnt over er det i regjeringen enighet om at vold og overgrep bør inngå som en del av alle velferdsutdanningene.

Barnevern generelt, og særlig i saker som omfatter vold og trusler, er særlig utfordrende for små kommuner. Jeg vil derfor arbeide for at flere kommuner med små barneverntjenester inngår i interkommunalt samarbeid.

Vold og overgrep er en utfordring i barnelovsaker i domstolsapparatet. Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og har stor betydning for hvordan domstolene bør behandle saken og hvilket resultat som er best for barnet. I tillegg til kompetansehevingen beskrevet under tiltak 23, ønsker jeg ytterligere forskning på slike saker for å få mer kunnskap om domstolene og deres saksbehandling av disse sakene. Forskningen vil skje i regi av NKVTS.

Jeg har også foreslått endringer i reglene om tilsyn under samvær og forslag til endringer i barneloven for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep, som har vært på høring. Familieverntjenesten er en viktig instans for å forebygge vold og vil være et hjelpetilbud i denne sammenheng. Familievernets tilbud til voldsutsatte barn og deres familier skal styrkes. Samtalegrupper og samtale-/og behandlingstilbud vil være en del av tilbudet til voldsutsatte barn.

Sist, men ikke minst, er jeg opptatt av at barn skal bli hørt. Barn og unge skal medvirke i alle prosesser, og barnas synspunkter skal alltid være med i vurderingen av hva som er barnas beste. Dette vil styrke barnets posisjon i barnevernssaker, gi bedre rettsikkerhet og øke kvaliteten i barnevernet og domstolenes arbeid. Jeg ser det som svært viktig at barnevernet følger opp forpliktelsen til å gi barnet mulighet for medvirkning. Hvordan dette skal gjøres vil bli omtalt i lovproposisjon med en meldingsdel om barnevernet som legges fram for Stortinget våren 2013.

Arbeidet mot vold i nære relasjoner er en av de viktigste oppgavene jeg har. Det arbeides med et sett av ulike virkemidler på mange felt. Det kartlegges fortløpende områder hvor det er behov for økt innsats. I denne sammenheng vil jeg trekke fram en økt satsing mot barn og ungdom som utsettes for vold i nære relasjoner. Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides et strategidokument om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom for perioden 2014-2017. Dokumentet skal legges fram i slutten av juni 2013 samtidig som regjeringen legger fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Dokumentet skal omtale strategier og tiltak for å forebygge, avdekke og bekjempe vold, og løfte fram tverrfaglig samarbeid og helhetlig innsats. Forebygging vil få særlig oppmerksomhet. Forebyggende virksomhet vektlegges i den politiske plattformen for regjeringen. BLD vil lede arbeidet med dokumentet som utformes i nært samarbeid med JD, HOD og KD. Det er behov for å styrke innsatsen og øke det tverretatlige samarbeidet for å møte de utfordringene som eksisterer på dette området og forbedre arbeidet med forebygging.