Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:564 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 03.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvordan har statsråden gjennomført de tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 hun har ansvar for; hvordan vurderer statsråden effekten av disse tiltakene; hvordan vurderer statsråden effekten av sitt arbeid for å sikre at flere som rammes av familievold eller vold i nære relasjoner fanges opp i barnehage og skole, og mener statsråden kunnskapsdepartementets arbeid på dette området er tilstrekkelig?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen har stor oppmerksomhet rettet mot det som kan gjøres for at ansatte i barnehage og skole skal bli bedre til å oppdage og hjelpe barn som er utsatt for vold og overgrep. Det er helt sentralt at de ansatte har den nødvendige kompetansen for å kunne vurdere når det er grunn til å melde fra om bekymringer for et barn til barneverntjenesten.

Alle ansatte i barnehager og skoler er i henhold til henholdsvis paragraf 22 i barnehageloven, paragraf 15-3 i opplæringsloven og § 7-4 i privatskoleloven, pålagt opplysningsplikt til barnevernet. Taushetsplikten er ikke til hinder når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for tiltak nr. 2 i handlingsplanen, økt kompetanse om vold og overgrep i skolen. Det ble i fjor høst gitt et oppdrag til Utdanningsdirektoratet om justering av læreplaner i fellesfag. Formålet var å gjennomgå relevante læreplaner for å vurdere om kompetansemål i læreplanene kan tydeliggjøres for å fremme elevenes holdninger mot vold, krenkelser, vold knyttet til seksualitet og vold i nære relasjoner. I desember ble det sendt på høring et forslag om å få etablert tydeligere kompetansemål i samfunnsfag for elevenes kompetanse om vold, krenkelser, grensesetting og seksualitet. Sammen med Barne- og likestillingsdepartementet har KD videre ansvaret for tiltak nr. 3, kurs om konflikthåndtering og kommunikasjon i videregående skole. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid med familievern og skole, utarbeidet undervisningsopplegget «Du, jeg – vi», som består av et tre ganger to timers kurs med fokus på identitet og historie, følelser og konfliktdempende språk.

Det er fremover fortsatt viktig å prioritere dette arbeidet høyt. Jeg viser her til den kommende stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner og barne- likestillings- og inkluderingsministerens strategidokument om vold og seksuelle overgrep mot barn. KD bidrar til dette på departementets ansvarsområder. Begge fremmes i løpet av våren 2013. Stortingsmeldingen vil inneholde status for innsatsen mot vold i nære relasjoner og angi retningen for det videre arbeidet på dette området.

I tillegg vil jeg blant annet nevne et av oppfølgingstiltakene etter stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen, har Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet gitt ut en felles veileder for å styrke samarbeidet mellom barnevern og barnehage. Veilederen kom i 2009, og den skal bidra til å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagene og i barnevernet. Veilederen tar spesielt for seg barnehagens plikt til å gi opplysninger ved alvorlig bekymring for et barn. Den tar også for seg barnevernstjenestens plikt til å gi tilbakemelding når barnehagen har meldt bekymring og samarbeid og kommunikasjon mellom barneverntjeneste, barnehage og foreldre.

Utdanningsdirektoratet har på sin nettside utarbeidet veiledere for beredskap og krisehåndtering i skolen rettet mot skoleansatte og foreldre. De tar blant annet for seg temaene seksuelle overgrep og vold, og viser eksempler på framgangsmåter i forskjellige krisesituasjoner. For hvert hovedtema er det dessuten laget ressurslister over faglitteratur, skjønnlitteratur og nettressurser.

Det har for øvrig blitt stilt krav til læringsutbytte når det gjelder grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn. Dette omfatter kunnskap om barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Videre er det et forskriftsfestet krav om at den ferdige kandidaten skal kunne samarbeide med foresatte og faglige instanser om å identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak.

Arbeidet mot vold i nære relasjoner er krevende. Det er nødvendig med en koordinert innsats fra flere departementer. Det er bakgrunnen for at handlingsplanen favner bredt. Effekten av tiltakene i handlingsplanen er det for tidlig å vurdere, men de bygger på det vi har kunnskaper om og hvordan disse utfordringene bør møtes.