Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:566 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 09.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvordan har statsråden gjennomført de tiltakene i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 han har ansvar for; hvordan vurderer statsråden effekten av disse tiltakene; hva gjør statsråden for å sikre at flere som rammes av familievold eller vold i nære relasjoner fanges opp av det vanlige helseapparatet, mener statsråden helse- og omsorgsdepartementets arbeid på dette området er tilstrekkelig og hvordan sikrer statsråden at barn utsatt for vold og mishandling ikke møter stengte dører utenom vanlig kontortid?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Representanten Sjøli retter ved sitt spørsmål søkelyset på et særdeles viktig tema som regjeringen prioriterer. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om vold i nære relasjoner i løpet av våren 2013. Den vil være et viktig grunnlag for en bred diskusjon om dette alvorlige temaet.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012, som representanten Sjøli viser til, tar for seg viktige tiltak som både skal virke forebyggende og sørge for at de som er, eller har vært utsatt for vold, skal få god og riktig oppfølging. Mange av tiltakene utføres i samarbeid med andre departementer. Helsedirektoratet har som oppgave å gjennomføre helsemyndighetenes tiltak i handlingsplanen.

Pilotering av elektronisk håndbok for helsetjenestens avdekking av fysisk mishandling av barn, er ett av tiltakene som nå gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). For å øke kunnskapen om rusmisbruk som risikofaktor for vold i nære relasjoner, ble NKVTS og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gitt i oppdrag for 2012 å samarbeide om forskning på rusmisbruk og vold.

Vi vil om ikke lenge få en samlet tilbakemelding om status for de aktuelle tiltakene på helse- og omsorgsområdet. Så langt det er mulig etter så kort virketid av tiltakene, vil vi da få vite noe om effekten av tiltakene. Den avsluttende statusrapporten for regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008-2011) ”Vendepunkt” foreligger på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmeside.

Det er avgjørende at de som har kontakt med barn, melder fra dersom det er mistanke om at et barn er utsatt for vold. For å kunne gjøre det, må alt personell som jobber med barn, også helse- og omsorgspersonell, ha tilstrekkelig kompetanse. De må blant annet kunne se mulige tegn på vold og vite hvor de skal melde fra om sin mistanke og sørge for at barnet får nødvendig oppfølging videre. Her, som også ellers i arbeidet mot vold i nære relasjoner, er det viktig med et bredt tverrsektorielt samarbeid. Kompetanse og tverrsektorielt samarbeid er gjennomgående viktige temaer i flere av tiltakene i handlingsplanen som Sjøli viser til. Barn som utsettes for vold skal ikke komme til stengte dører. De har krav på øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging enten fra kommunen eller fra spesialisthelsetjenesten.

Temaet vold i nære relasjoner er ikke noe vi legger bort etter en handlingsplanperiode utløper. Dette er noe vi som regjering, og samfunnet for øvrig, alltid må ha fokus på. Jeg vil understreke viktigheten av tidlig intervensjon - å komme tidlig inn for å forebygge voldsbruk. Her kan vises til opplæringsprogrammet ”Tidlig intervensjon – psykisk helse, rusmidler og vold” som er ett av tiltakene i handlingsplanen.

Regjeringen vil prioritere dette arbeidet videre og skal som nevnt ovenfor i løpet av våren 2013 legge fram en stortingsmelding om vold i nære relasjoner. Videre skal det legges fram en ny handlingsplan om vold i nære relasjoner 2014-2017 og en strategiplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn.