Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:567 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 08.01.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Hvor mange kommuner har per dags dato innført en handlingsplan mot vold i nære relasjoner?

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Kommunale handlingsplaner er et nyttig verktøy i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Som et tiltak i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012, er de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene) bedt om å styrke sin innsats opp mot kommunene for å bidra til utvikling av kommunale handlingsplaner. RVTSene skal også rapportere årlig på antallet planer som er utarbeidet eller er under utarbeidelse. Rapportene for 2012 er imidlertid ikke ferdigstilte per dags dato.

Som et ledd i arbeidet med den kommende meldingen til Stortinget om vold i nære relasjoner, ble det i februar 2012 innhentet informasjon fra RVTSene vedrørende status for kommunale handlingsplaner. På dette tidspunktet forelå det oppdaterte tall fra regionene RVTS Midt, Nord og Sør.

Region Sør: Av 83 kommuner har 8 kommuner utarbeidet planer, mens 19 kommuner har planer under utarbeidelse. Dette utgjør ca. 33 prosent av kommunene.

Region Midt: Av 84 kommuner har 22 kommuner utarbeidet, og 1 kommune har plan under utarbeidelse. Dette utgjør ca. 27 prosent av kommunene.

Region Nord: Av 87 kommuner har 6 kommuner utarbeidet, mens 5 kommuner har planer under utarbeidelse. Dette utgjør ca. 13 prosent av kommunene.

RVTS Øst og RVTS Vest hadde ikke tall på daværende tidspunkt.

Som et tiltak i regjeringens handlingsplan for 2012 skal veilederen for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner oppdateres og relanseres som en web-basert løsning. Dette skal skje i et samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og RVTSene.