Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:584 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Romerikstunnelen er en av Norges mest trafikkerte samferdselsårer. Lengden på tunnelen og det faktum at mange tusen mennesker kan befinne seg inne i tunnelen samtidig forutsetter at beredskapen for eventuelle hendelser må være stor.
Kan statsråden redegjøre for hvordan den totale beredskapen er og hvor godt de forskjellige nødetatene er drillet, samhandlet og utstyrt dersom det skulle skje en alvorlig hendelse i tunnelen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Beredskapen i Romerikstunnelen er bygget på planer hos Jernbaneverket som eier, NSB og Flytoget som brukere, og brannvesen, politi og helsevesen som innsatsstyrker ved hendelser. Det vil også kunne innkalles ytterligere ressurser. Romerikstunnelen er fullt utbygd med Nødnett, slik at alt innsatspersonell i politi, brannvesen og helsetjenesten vil kunne kommunisere direkte med hverandre over radiosamband ved en eventuell hendelse.

Innsats inne i tuneller krever ofte særskilt utstyr som normalt bare brannvesenet har og er trenet til å bruke. Brannvesenet er derfor en svært sentral innsatsressurs ved hendelser i tuneller. Romeriksporten er en lang tunnel med en totallengde på 14 450 meter, fra Etterstad i Oslo til Stalsberg i Rælingen kommune. Oslo brann- og redningsetat har innsatsansvaret i den ene enden av tunnelen og Nedre Romerike brann- og redningsvesen i den andre. Jeg har fått opplyst at disse to brannvesenene samarbeider godt om hvordan de sammen skal håndtere innsatsoppgaver de blir stilt over for.

Forebyggende tiltak som risikoanalyser og internkontroll, er en særdeles viktig del av sikkerheten i tuneller. Det er eiers ansvar å sørge for at nødvendige forbyggende tiltak er gjennomført. Romerikstunnelen er et viktig objekt, og det føres tilsyn fra offentlige myndigheter med at eier har fulgt opp sitt ansvar. Romerikstunnelen er undergitt årlig tilsyn fra brannvesenet når det gjelder brannforebyggende tiltak, jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 11, mens Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med infrastrukturen og DSB fører tilsyn med el-anleggene.

Ifølge opplysninger jeg har fått fra DSB ble det gjennomført en teknisk redningsøvelse med frigjøring som tema i Romerikstunnelen i første halvdel 2010. Øvelsen inneholdt ikke elementer som brann eller røykutvikling. I 2012 ble det avholdt en spillbordsøvelse og en praktisk øvelse hvor alle nødetatene deltok. For 2013 er det planer om en beredskapsøvelse for alle nødetatene med fokus på brann og røykutvikling inne i tunnelen, for å kunne sjekke at tekniske installasjoner er operativt fungerende.

Sikkerhet i tuneller er et kontinuerlig arbeid som krever involvering av mange parter for at man skal lykkes med å oppnå størst mulig sikkerhet. Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket, for tunellene i Osloområdet, har opprettet en arbeidsgruppe som i løpet av 2013 skal se nærmere på følgende:

- Felles forståelse av risikobildet

- Samordning av beredskapsplaner

- Foreslå fremtidig egnet utstyr

- Foreslå konsept for fremtidig egnet innsatskjøretøy

- Utarbeide flerårige øvelsesplaner

Dette ser jeg på som svært positivt, og et godt utgangspunkt til ytterligere å forbedre sikkerheten i jernbanetunnellene i Osloområdet.