Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:585 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Langemyr skole- og ressurssenter i Grimstad er en viktig skole for barn med funksjonsnedsettelser eller lærevansker. Det er få slike skoler i landet, men det står flere barn i kø for å gå på Langemyr. Det er en utfordring for kommunen at skolen er gratis samt at flere vil flytte til kommunen for å bruke skolen, noe som også vil belaste andre budsjetter for kommunen.
Vil statsråden se på muligheten for et større statlig finansieringsansvar for slike skoler for denne viktige og sårbare gruppen?

Begrunnelse

Kommunen antyder nå en begrensning av antallet elever ved Langemyr skole. Årsaken er at en elev ved Langemyr skol, er mer enn dobbelt så dyr å drifte enn samme elev vil være ved vanlig skole, selv med én til én undervisning. Dessuten er det faktisk blitt en utfordring at det stadig flytter nye familier til Grimstad, som ønsker sitt handikappede barn det beste, nemlig plass på Langemyr skole. Pr. i dag står 4-5 familier på vent med å flytte hit.
Det er flere eksempler på elever som etter at de startet på Langemyr skole og fikk pedagoger som hadde spesiell kompetanse har de faglig og personlig gjort det mye bedre.
Det blir et spørsmål om det er riktig at vertskommuner for slike svært godt drevne ressurssentre – bare noen få i landet – skal måtte belastes så mye økonomisk. Dette høres ut som et viktig felles samfunnsansvar, som staten nok burde være tyngre inne økonomisk i.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alle barn har rett til å få en opplæring som er tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte. Alle barn har også rett til spesialundervisning når det er behov for det. Opplæringstilbudet i grunnskolen er kommunenes ansvar, jf. opplæringsloven § 13-1. Det gjelder også opplæring for barn med funksjonsnedsettelser eller lærevansker.

Inkludering er et grunnleggende prinsipp i regjeringens utdanningspolitikk, og alle elever har rett til å gå på sin nærskole, også elever som har behov for spesialundervisning. I Norge er antall spesialskoler redusert de senere årene, blant annet fordi alle elever har rett til et godt og forsvarlig opplæringstilbud ved sin nærskole.

Midlene til grunnskoleopplæring ligger inne i rammetilskuddet til kommunene. Såfremt kommunene følger de lovene og reglene som gjelder for opplæringen er det opp til kommunene selv å finne gode løsninger på opplæringstilbudet som er til det beste for deres innbyggere.

Til grunn for dette ligger blant annet prinsippet om lokalt selvstyre. Jeg mener det er kommunene selv som har best kunnskaper om lokale forhold og dermed best forutsetninger for å tilpasse opplæringstilbudet til lokale forutsetninger og behov.

Jeg er kjent med at Langemyr skole- og ressurssenter er et faglig knutepunkt innen spesialundervisning i Aust-Agder og at Langemyr fungerer som et ressurssenter i regionen. Skolen er interkommunal med flere kommuner som eiere. Slik jeg forstår det kommer elevene i utgangspunktet fra eierkommunene, men skolen har også i en årrekke solgt elevplasser til andre kommuner og til Aust-Agder fylkeskommune.

Jeg mener at fremfor øremerkede, statlige midler til enkeltskoler så er det viktigere å jobbe bredt for å styrke kommunenes evne til å møte det mangfoldet av elever som er i skolen. Statens viktigste bidrag er i så måte å arbeide for gode rammebetingelser som gir kommunene mulighet til å håndtere lokale utfordringer.

Dette handler for det første om å styrke kommunebudsjettene. Under denne regjeringen har kommunesektoren hatt en sterk realvekst i inntektene sine. I 2013 er den reelle inntektsveksten på syv milliarder kroner. Fem milliarder av denne veksten kommer som frie inntekter.

For det andre handler det om en politikk som bygger opp om kommunenes og skolenes evne til å møte mangfoldet av barn og unge. Våren 2011 la denne regjeringen fram en egen melding til Stortinget om opplæring for barn, unge og voksne med særlige behov (Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap). Denne meldingen er vi nå godt i gang med å følge opp og dette vil være vår viktigste innsats fremover når det gjelder å styrke utdanningssystemets evne til å møte mangfoldet av elever med behov for særskilt hjelp og støtte.