Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:570 (2012-2013)
Innlevert: 20.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 03.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Hva vil statsråden foreta seg, og hvordan vil han dokumentere at norske forbrukere skal kunne føle seg sikre på at mat produsert i konvensjonelt norsk landbruk ikke vil føre til skader på mennesker eller natur, slik det hevdes fra denne organisasjonen?

Begrunnelse

Det totale forbruket av plantevernmidler i jordbruket har økt fra 2008 til 2011 viser nye tall fra SSB. Organisasjonen OIKOS mener i Nationen 20.12.12 at "de nye tallene underbygger at det konvensjonelle landbruket ikke er så rent og miljøvennlig som mange skal ha det til", og "at det er myten om at konvensjonelt landbruk er rent og miljøvennlig som har bidratt til å redusere interessen for økologisk mat i Norge." Organisasjonen OIKOS hevder i samme artikkel at både mennesker og natur løper en risiko for å bli skadet ved dyrking og bruk av matvarer fra konvensjonelt landbruk.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Det er regjeringens mål at all mat på det norske markedet skal være trygg. Vi legger stor vekt på å sørge for en miljøvennlig produksjon av mat.

Jeg vil understreke at det sjelden påvises rester av plantevernmidler over gjeldende grenseverdier i norske produkter, og 2011 var det fjerde året på rad hvor det overhodet ikke ble påvist slike overskridelser.

Vi har et restriktivt regelverk for godkjenning og bruk av plantevernmidler. Mattilsynet er ansvarlig for godkjenning av plantevernmidler som kan brukes i Norge. Godkjenning av et plantevernmiddel er blant annet betinget av at preparatet ikke har uakseptable skadevirkninger for mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig.

Vi har også en rekke bestemmelser og tiltak som skal bidra til at plantevernmidler brukes på en riktig måte. For eksempel må alle som bruker plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng ha autorisasjon, og for å få autorisasjon er det blant annet krav om obligatorisk kurs og bestått eksamen.

I tillegg til å se på mengden plantevernmidler som brukes, er det viktig å se på risikoutviklingen. Helse- og miljørisikoen har blitt redusert i løpet at de siste 10 årene.

Plantevernmidler brukes for å begrense avlingstap og hindre forringet kvalitet på landbruksvarer. Behovet for ulike plantevernmidler påvirkes blant annet av klimaforhold, for eksempel kan en varm og våt sommer føre til økt behov for soppbekjemping. Det er derfor naturlig at det er variasjoner mellom år.

Samtidig som kjemiske plantevernmidler er en viktig innsatsfaktor i dagens jordbruk, vet vi at det er risiko knyttet til disse, ved at slike midler kan ha uønskede effekter på helse og miljø. Landbruks- og matmyndighetene har derfor arbeidet og arbeider med å redusere bruken og risikoen knyttet til kjemiske plantevernmidler. Vi har hatt flere handlingsplaner på området.

Gjeldende Handlingsplan viderefører målsetningene om å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler i norsk landbruk og redusere risikoen for helse og miljø ved bruk av slike midler. I handlingsplanen er det en rekke tiltak som nå følges opp. Jeg kan for eksempel nevne prosjekter som gir bedre kunnskap hos produsentene og tiltak for å øke bruk av alternativer til kjemisk bekjempelse av skadegjørere.

Vi har fortsatt utfordringer på dette området. For eksempel viser resultater fra overvåkning uønskede funn av enkelte plantevernmidler i miljøet. Forventede klimaendringer kan føre til større problemer med skadegjørere og medføre nye utfordringer innen plantevern.

Jeg vil fremover fortsatt legge vekt på arbeidet både med å redusere avhengigheten av plantevernmidler og risikoen ved bruk av plantevernmidler, jf også landbruks- og matmeldingen. Jeg vil også vise til at satsningen på økologisk produksjon er viktig i denne sammenheng, siden det gjennom denne produksjonsmetoden fremskaffes kunnskap om, og erfaring med, alternativer til bruk av kjemiske plantevernmidler.