Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:587 (2012-2013)
Innlevert: 28.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ansatte og ledere ved Hordaland Politidistrikt slår alarm i en rapport til Arbeidstilsynet om arbeidsforholdene i bygget Allehelgens gt.6 i Bergen der politiet holder til. I en årrekke har distriktet arbeidet for å få nytt politihus/ombygging/rehabilitering. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å forbedre lokalene de ansatte tilbys. Nybygg evt. ombygging/rehab. vil først kunne være klart fra 2017.
Hva gjør statsråden for å sikre hurtig avklaring om byggstrategi samt bedring av forholdene i påvente av endelig løsning?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i 2010 at et eventuelt nytt politihus i Bergen skulle være et formålsbygg, dvs. at bygget skal oppføres og eies av Statsbygg. Jeg viser i denne forbindelse til brev av 20.10.2011 (Dokument nr. 15:58 (2011-2012)) fra daværende justisminister Knut Storberget hvor det er redegjort for dette.

Departementet har høsten 2012 fått en henvendelse fra Politidirektoratet om det kan være hensiktsmessig å vurdere en løsning der politiet fortsatt skal bli i eksisterende bygg med Entra Eiendom som utleier. I instruks fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet av 25.01.2012 åpnes det for at det kan inngås lengre leieavtaler enn 10 år i markedet hvis dette er vurdert som økonomisk mest fordelaktig for staten. Departementet vurderer nå saken.

Politidirektoratet opplyser at Hordaland politidistrikt etter påleggene fra Arbeidstilsynet har utarbeidet en handlingsplan, hvor tiltak med effekt på både lang og kort sikt planlegges. I perioden fram til eventuell flytting vil det gjennomføres en oppgradering av ventilasjonsanlegg, samt betydelige ombygginger av arrest, operasjonssentral og sentralvakten. I tillegg vurderes en midlertidig flytting av utvalgte enheter til andre lokaler. Jeg er opptatt av at politiet i Bergen – som andre steder - skal ha hensiktsmessige lokaler som også tilfredsstiller krav fra Arbeidstilsynet, og vil følge opp saken.