Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:588 (2012-2013)
Innlevert: 28.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fredag 14.12.2012 stoppet storm og snø all togtrafikk på Jæren og E39 ble stengt for trafikk. Også på en rekke fylkesveier i Rogaland stoppet trafikken pga. snøforhold. Innesnødde togpassasjerer og bilister måtte vente lenge på hjelp. Også ved et senere tilfelle har togene stoppet på Jæren grunnet uvær og evakuering har tatt lang tid.
Hvordan sikres det etter slike episoder evaluering av beredskap, varsling og gjennomføring av nødvendige operasjoner og hvordan brukes evalueringskunnskap i nasjonal sammenheng?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er mitt inntrykk at NSB, Jernbaneverket, Statens vegvesen og entreprenørene gjorde en god jobb under de meget krevende forholdene som var på Jæren den 14. desember. Både NSB, Jernbaneverket og Statens vegvesen arbeider i ettertid systematisk med å ta lærdom av slike hendelser som det vises til i spørsmålet og fra øvelser.

NSB opplyser at beredskapen testes og revideres, primært ved gjennomføring og evaluering av øvelser, samt ved evaluering av håndteringen av reelle uønskede hendelser. Dette gjøres ved å vurdere beredskapen under den gitte hendelsen i forhold til kravene NSB stiller til egen beredskap. Hvor det identifiseres forbedringspunkter (innen opplæring av togpersonalet, planer og prosedyrer, eller teknisk utstyr ombord i togene) blir det utarbeidet tiltak. Det blir klarlagt hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene og det gis en tidsfrist for å gjennomføre disse.

Når det gjelder den konkrete hendelsen i Rogaland, opplyser Jernbaneverket at det planlegges et evalueringsmøte på lokalt nivå i januar sammen med NSB og CargoNet.

For øvrig nevnes at Jernbaneverket nylig deltok i “Øvelse orkan 2012” i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hovedmoment i denne øvelsen var samhandlingen mellom etater når man får orkan/ekstremvær med mange hendelser forskjellige steder samtidig. Jernbaneverket øvet sitt etablerte beredskapsplanverk i denne øvelsen, og forbedringspunkter som avdekkes følges opp i organisasjonen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal utarbeide en evalueringsrapport etter øvelsen.

Vegdirektoratet opplyser at alle enheter i Statens vegvesen har et tilrettelagt System for krisehåndtering, som også ivaretar at kriseledelse og håndtering skjer enhetlig på alle nivåer. Gjennom sams vegadministrasjon med fylkeskommunene benyttes System for krisehåndtering også ved beredskap/krisehåndtering av hendelser på fylkesveg. Når hendelser oppstår, og System for krisehåndtering iverksettes, ligger det som et viktig element å gjennomføre evaluering og læring etter at hendelsen(e) er normalisert.

I henhold til Statens vegvesens kvalitetssystem er det bestilt en evaluering fra de involverte enhetene i Statens vegvesen om håndteringen av uværet på Jæren før jul 2012. Denne inneholder elementer som sikrer læring, og tilbakeføring av denne læringen, til de berørte enhetene og til hele Statens vegvesen. Evalueringen skal være gjennomført i løpet av januar 2013, og forslag til tiltak vurderes fortløpende.

Fylkesmannen i Rogaland skal ha et evalueringsmøte med involverte parter 31. januar. Der vil både Jernbaneverket og Statens vegvesen være representert.