Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:594 (2012-2013)
Innlevert: 04.01.2013
Sendt: 04.01.2013
Besvart: 10.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): DSB ønsker nå å redusere antallet 110 sentraler (brann). Dette innebærer at man vil legge ned sentralen i Skien og flytte denne til Drammen. Dette skjer etter at kommunene i Telemark er pålagt av staten å bygge ny 110 sentral som er tilpasset behovet til nytt nødnett. Når kommunene nå bygger ny nødsentral til 30 mill. så snur plutselig DSB og foreslår å legge den ned.
Jeg håper statsråden ikke er enig i forslaget til DSB, men i så tilfelle er det Justis- og beredskapsdepartementet eller DSB som tar den regningen man urettmessig har pålagt kommunene?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Hendelsene 22. juli 2011 og stormen Dagmar 2011 illustrerte behovet for en mer robust nødmeldetjeneste i Norge, herunder mer robuste 110-sentraler. Større og mer robuste 110-sentraler og alarmregioner vil innebære en styrking av beredskapen ved at sentralene får økt operativ erfaring ved å måtte håndtere flere hendelser, mer profesjonalisering og høyere kompetanse. En sammenslåing av 110-sentraler vil også kunne legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser på tvers av kommunegrensene.

Som representanten er kjent med, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet en skisse over fremtidige 110-sentraler i hele landet. Jeg setter pris på at DSB på et tidlig tidspunkt i prosessen viser hvordan en samlet løsning kan komme til å se ut i praksis. Jeg finner det imidlertid nødvending å understreke at dette kun er en skisse og at DSB ikke har fattet noe lokaliseringsvedtak ennå. DSB har sendt ut høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder. Jeg har fått opplyst at DSB i tråd med god forvaltningsskikk har invitert alle berørte kommuner til møte om saken i løpet av januar. Vedtak som fattes skjer naturligvis innenfor forvaltningslovens rammer. Eventuelle klager over slike vedtak skal behandles av Justis- og beredskapsdepartementet og jeg kan derfor ikke kommentere konkrete saker.

Det påhviler kommunene å sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 9 (1). Det er således kommunenes ansvar at de har et brannvesen som oppfyller lovens krav. En naturlig del av brannberedskap er nødkommunikasjon, og det er kommunenes ansvar at de kan ta i mot Nødnett når det nå bygges ut. Etter det jeg får opplyst, ble det i Telemark i februar/ mars i 2012 gjennomført et møte om mottak av Nødnett mellom DSB, Direktoratet for nødkommunikasjon og Telemark 110-sentral. Fra Skiens side ble det da presentert planer for et nytt bygg. Beslutningen om å bygge et nytt bygg er en beslutning som er tatt lokalt og ikke som følge av pålegg eller etter anmodning fra DSB.

Som jeg har redegjort for over, er kommunen ansvarlig for kostnadene knyttet til drift av det kommunale brannvesen og for at kravene i brann- og eksplosjonsvernloven oppfylles. Hvordan kommunene velger å oppfylle lovens krav, er et kommunalt anliggende som jeg ikke kan gå inn i.